Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 1540/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy D. w 2007 r.

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

III SA/Gd 741/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora zespołu szkół

II SA/Wa 750/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie nakazania usunięcia naruszeń ustawy poprzez przywrócenie prowadzenia biblioteki szkolnej

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Bd 1363/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zarządzenia Wójta Gminy R. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

II SA/Ke 9/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Marszałka Województwa w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Ke 186/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi A. S. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły

II SA/Ke 249/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100