Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

II FSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 18/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

II SA/Sz 462/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie dopuszczenia statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy

VI SA/Wa 1158/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skreślenia z listy pilotów morskich

II GSK 678/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Skargi kasacyjne W. S., 'A.' Spółki z o.o. w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 679/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

Skargi kasacyjne J. O., 'A.' Spółki z o.o. w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych należnych w 2021 roku