Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

I SA/Wa 1275/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie obniżenia kategoryzacji jednostki badawczo

II GSK 1925/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie zwrotu wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

I SA/Łd 1411/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2003 rok

OSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej w części dot. odpłatności za nabytą własność budynków i urządzeń

SA/Bk 1025/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych; nie jest to podatek od działalności gospodarczej czy usługowej, nawet więc gdy Zakład Doświadczalny prowadzi działalność rolniczą to 'działalność' ta nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym.~Jednostki badawczo-rozwojowe, działające na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych /Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194/, zwolnione są od podatku rolnego.

I OSK 1831/14 - Wyrok NSA z 2014-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

I SA 716/99 - Wyrok NSA z 2000-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 1/41 w S. wraz z własnością budynków

I SA/Wa 220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

I SA/Wa 1874/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania jednostce naukowej środków finansowych na realizację projektu badawczego
1   Następne >   +2   4