Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol

II SA/Gl 88/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Ke 500/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

III SA/Kr 782/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi M. K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II FSK 788/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od lipca do września 2013 r.

III SA/Gd 248/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Gl 2/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Po 839/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-20

skarg M. Z., J. R., L. M., P. S., M. K., S. S. [...] s.c. z siedzibą , M. S., R. J., M. S., F. K., E. C. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zbycia nieruchomości

II SA/Bd 721/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody na obszarze gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   69