Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

III SA/Lu 1304/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-02

[...]zł oraz otrzymywanego przez matkę skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad babką w kwocie [...]zł. Oprócz skarżącej matka ma na utrzymaniu...
rodzinne w wysokości [...] zł oraz otrzymywane przez matkę skarżącej świadczenie pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad babką skarżącej w kwocie [...]zł., Biorąc zatem...

IV SAB/Wa 67/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

jako bezrobotny. Źródłem utrzymania dwuosobowej rodziny jest świadczenie emerytalne matki skarżącego w miesięcznej wysokości 802 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne...
źródłem dochodów rodziny jest emerytura matki skarżącego oraz świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 1323 zł, co daje kwotę 661,50 zł na jedną osobę. Należy mieć...

II SA/Bd 600/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-08

nad chorą matką nie podjął pracy. Utrzymują się z dochodu matki, który stanowi świadczenie rentowe oraz dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Dalej...
nie uzyskuje dochodu z powodu sprawowania opieki nad chorą matką. Wraz z nią utrzymuje się z niewielkiego dochodu tj. świadczenia rentowego, który jest przeznaczany...

IV SA/Wa 448/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

r. wynika, że skarżąca utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego i dodatku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 1732,55 zł. Ze względu na zły stan zdrowia ponosi znaczne...
zostać przeznaczone na partycypowanie w kosztach prowadzonego postępowania sądowego., Wskazane powyżej okoliczności świadczą o tym, że strona składająca wniosek o przyznanie...

II SA/Po 765/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-21

całkowitym. W uzasadnieniu wniosku oświadczyła, że jest wdową, ma 96 lat. Dochody jakie uzyskuje pochodzą ze świadczenia emerytalnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej...

IV SA/Wa 3/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

. Jedyne źródło jej utrzymania stanowi świadczenie emerytalne, które wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym wynosi 1.547,21 zł netto miesięcznie. Majątek J. J. stanowi mieszkanie...
- gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2)., Środki uzyskiwane ze świadczenia...

IV SA/Wa 2025/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

uzyskiwanym przez skarżącą jest świadczenie emerytalne w wysokości 700 zł miesięcznie. Uwzględniając aktualny poziom cen dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia elementarnych...
z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości 700 zł miesięcznie., Wnioskodawczyni wyjaśniła, iż stałe wydatki jakie ponosi na utrzymaniem mieszkania oraz zakup niezbędnych...

IV SA/Wa 2158/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

oraz syna są świadczenia emerytalne oraz renta wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości 2310, 16 zł miesięcznie. Dochód ten służy do utrzymania trzyosobowej...

II SA/Rz 7/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-22

, które obecnie zostały wstrzymane z uwagi na niewykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych (jako powód tego wskazał brak środków finansowych). Dodatkowo został obciążony sankcjami...
konserwacyjnych w położonym na niej budynku oraz wyrażony w rubryce nr 11 wniosku PPF zamiar jej wykorzystania pod bazę magazynową, co z jednej strony świadczy o zamiarze...

I OSK 1332/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

wydane decyzje Prezydenta [...] W. z dnia [...] oraz z dnia [...] na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie ze wskazaniem przeprowadzonej inwentaryzacji stanu...
i kartograficzne) to dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń...
1   Następne >   2