Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Go 834/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

1.815 zł (netto) i składa się świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 § 1...
, Zważyć bowiem trzeba, że skarżąca uzyskuje niewielki dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego (dodatku do, świadczenia...

II SA/Go 415/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-04

rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
uzyskuje niewielki dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego (dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego) w łącznej wysokości...

II SA/Sz 946/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-03

, z których młodszy jest osobą bezrobotną, a starszy z tytułu opieki nad skarżącą pobiera świadczenie pielęgnacyjne z opieki społecznej w kwocie [...] zł miesięcznie...
. Do skargi J. K. dołączyła kserokopię decyzji ZUS o waloryzacji emerytury z [...] r. oraz zaświadczenie o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego przez syna J. K., W odpowiedzi...

II SA/Go 187/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-28

(netto) i składa się z zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 2.195 zł (netto). Przedłożone zaświadczenia...

II SA/Ol 1267/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

w trybie dziennym, poza alimentami, uzyskuje stypendium socjalne oraz świadczenie pielęgnacyjne. Skarżąca przedstawiła zestawienie wydatków własnych, wnuczki i wspólnych...
przyznania wnuczce świadczenia pielęgnacyjnego oraz stypendium socjalnego, wyciągów z rachunku bankowego wnuczki, potwierdzenia założenia w listopadzie 2012...

II SA/Rz 496/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-28

do Sądu oświadczenia, dochód wszystkich członków gospodarstwa wyniósł w sierpniu 2009r. 3’694 zł netto. Jednym ze składników tego dochodu jest świadczenie pielęgnacyjne...
. Potwierdza to nadesłana do Sądu kopia uzasadnienia decyzji Prezydenta Miasta [...] z [...] sierpnia 2008 r. [...] o przyznaniu B. C. świadczenia pielęgnacyjnego. Należy...

II SA/Sz 155/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-13

do zasiłku rodzinnego, dodatku z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej, zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności oraz świadczenia pielęgnacyjnego oraz dodatku...
do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacone zostało jej świadczenie w kwocie [...]zł . Ponadto skarżąca przedłożyła zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy...

II SA/Wr 544/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-01

w ramach współwłasności 'nieskończony dom'. Poinformował, że korzysta z pomocy rodziny i znajomych. Z załączonych dokumentów wynika, że otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne...
matką (wymagającą całodobowej opieki), sam choruje na liczne schorzenia, łączny ich dochód z tytułu świadczeń emerytalno- rentowych wynosi ok. 1920 zł. Dodał, że posiada...

II SA/Ol 1267/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-11

, uzyskuje stypendium socjalne oraz świadczenie pielęgnacyjne. Skarżąca przedstawiła zestawienie wydatków własnych, wnuczki i wspólnych (po zsumowaniu - '[...]'). Dodała...
, z którego wynika wysokość otrzymywanych przez wnuczkę alimentów, wkładki do legitymacji '[...]', decyzji w przedmiocie przyznania wnuczce świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Łd 628/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-23

rolniczej w wysokości 980 zł (wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym). Brat skarżącego otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 530 zł, posiada także dwie działki: rolną...
1   Następne >   +2   +5   +10   15