Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 407/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

., sygn. I SA/Wr 822/17. Wyrokiem tym Sąd pierwszej instancji oddalił skargę w sporze interpretacyjnym o opodatkowanie renty inwalidzkiej (i świadczenia pielęgnacyjnego...
2013 r. otrzymuje z Hiszpanii rentę inwalidzką, której 41% stanowi dodatek pielęgnacyjny. Renta ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega w Hiszpanii...

I FSK 73/18 - Wyrok NSA z 2020-06-26

tej ustawy?, W ocenie Gminy świadczenie usług pielęgnacyjnych oraz opłaty za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów...
realizacja świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej stanowi czynność cywilnoprawną. Świadcząc usługi pielęgnacyjne Gmina będzie zatem...

V SA/Wa 655/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

należności objętej ww. tytułem wykonawczym, zawiadomieniem z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego świadczenie...
[...] maja 2014 r. dłużnik poinformował organ egzekucyjny, iż potrącenie ze świadczenia będzie dokonane począwszy od należności za miesiąc maj 2014 r., Następnie...

III SA/Wa 1654/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

i zakres świadczonych usług wskazuje, iż osoba, która zdobyła wykształcenie w zakresie kosmetologii jest osobą uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobą...
, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 41...

II FSK 752/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

wychowuje dzieci:, 1) małoletnie,, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,, 3...
., Jak podkreśla się w orzecznictwie, uzasadnienie wprowadzenia ulgi (wykładnia celowościowa) świadczy wyraźnie o tym, że ustawodawca kierował ją wyłącznie do tych osób...