Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

II SA/Sz 205/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-21

składek zdrowotnych odprowadzanych w związku ze świadczeniem pielęgnacyjnym z OPS., 6. W odpowiedzi na skargę Rektor ZUT w S., reprezentowany przez radcę prawnego wniósł...
dzieckiem niepełnosprawnym, zaś matce Skarżącego przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne, które faktycznie nie jest brane pod uwagę przy ustalaniu dochodu rodziny., Organ...

II SO/Wa 48/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

. Jak wynika ze złożonych przez S. K. oświadczeń aktualnie utrzymuje się on jedynie z bardzo niewielkiego świadczenia pielęgnacyjnego. Posiada zadłużenie, . Wobec...

IV SA/Wr 102/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

a jedynie zamieszkuje z matką nad którą sprawuje opiekę. Wcześniej pobierał z tytułu opieki nad matką świadczenie pielęgnacyjne. W roku 2014 i 2015 nie składał zeznania podatkowego...
się z niskich świadczeń z pomocy społecznej z tytułu opieki nad chorą matką i nie może podjąć dodatkowego zatrudnienia i nie posiada majątku przyjąć trzeba, że wykazał...

VIII SA/Wa 957/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

lekarskie, kserokopie recept, zaświadczenie z MOPS o korzystaniu z zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na ojca, zaświadczenie z Sądu Okręgowego w R...

IV SA/Wr 188/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-07

matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Tymczasem kryteria do obliczenia dochodu rodziny są takie same, zarówno w przypadku świadczeń...
nie przysługiwałoby również prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, otrzymywanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 u.ś.r. Tymczasem, jak wynika...

IV SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

zignorowany., Ponadto skarżący zarzucił, że organ odwoławczy nie wziął pod uwagę decyzji o przyznaniu matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego...
skarżącego utraciłaby prawo do pobierania zasiłku rodzinnego. Ponadto matce skarżącego nie przysługiwałoby również prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Sz 856/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-05

[...] J.D. otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym...
członkiem rodziny. Niniejsze świadczenie nie zostało uznane jako dochód uzyskany, gdyż świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się do dochodu i nie figuruje ono w katalogu...

II SA/Bd 700/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-08-29

się ze świadczenia rentowego oraz zasiłku pielęgnacyjnego, które łącznie wynoszą [...] zł netto. Skarżąca osiągnęła dochód za 2012 r. według zeznania podatkowego PIT-37 w wysokości...
to, że obecnie skarżąca dysponuje niewysokim dochodem składającym się ze świadczenia rentowego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Jednakże wnioskodawczyni wystąpiła o przyznanie prawa...

II SA/Wa 48/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

zł. Innego majątku nie posiada, w tym oszczędności, czy przedmiotów wartościowych. Skarżąca uzyskuje dochód z tytułu świadczenia wychowawczego 500 zł, zasiłek rodzinny...
się ze świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego i alimentów na dziecko, które łącznie wynoszą 1387 zł. Ponieważ skarżąca nie była w stanie samodzielnie się utrzymać, pomagali...

IV SA/Wr 414/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-12

komorniczych wynosi [...] zł. Otrzymuje także zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny na dziecko [...] zł, oraz świadczenie na dziecko [...] zł. Dochód za 2015 r. z tytułu renty wyniósł...
, co potwierdza zaświadczenie komornika o bezskuteczności świadczeń alimentacyjnych od ojca dziecka nadesłane w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 240/16. Zamieszkuje wraz z córką...
1   Następne >   3