Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Bd 656/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Wójta Gminy B. z dnia [...]maja 2011 r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę...
., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Przekazujące powyższe pismo Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w odpowiedzi na skargę wniosło o jej odrzucenie., Wójt Gminy B. wniósł...

III SA/Wa 1819/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

Skarżącego jest emerytura w wysokości 803 zł, zaś Skarżącego świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł., 2. Wykonując wezwanie referendarza sądowego Skarżący wyjaśnił...
na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia oraz przyznającą świadczenie pielęgnacyjne, postanowienie w sprawie IV SAB/Wa 67/10 przyznające mu prawo pomocy...

IV SA/Wr 779/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

u lekarzy specjalistów. Otrzymuje na dziecko świadczenie pielęgnacyjne [...] zł, zasiłek rodzinny [...] zł i zasiłek rehabilitacyjny [...] zł i ponosi znaczne koszty związane...
, na które otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i zasiłek rehabilitacyjny i ponosi znaczne koszty związane z leczeniem dziecka oraz wysokość alimentów na rzecz dziecka...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

kosztach utrzymania syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]'). Brak staranności w zakresie wskazania, czy to wysokości ponoszonych...

IV SA/Wa 633/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

jest osobą niepełnosprawną, pobiera rentę socjalną, zasiłek rehabilitacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Skarżąca wraz z mężem posiada nieruchomość w T., tj. działkę...
907 zł z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, renty socjalnej i stypendium, pozostałe dzieci otrzymują zasiłek rodziny i stypendium szkolne w wysokości...

III SA/Łd 65/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-04

, z którego dochód określono na 3300 zł miesięcznie. Dodatkowo skarżący otrzymuje dietę radnego w kwocie 260 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek na jedną z córek...

I OSK 3674/18 - Wyrok NSA z 2022-02-08

, pod warunkiem, iż z tytułu sprawowania tej opieki pobiera świadczenie pielęgnacyjne; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej wlicza się okres zatrudnienia...
Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r., Nr XXV/381/16 w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - 'bonu wychowawczego' oddala skargi kasacyjne...

III SA/Łd 65/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-14

skarżący otrzymuje dietę radnego w kwocie 260 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek na jedną z córek w wysokości 1153 zł. Wykazał także oszczędności w kwocie 340 000 zł...

II SA/Ke 710/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-10-11

o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - bez zapoznania się ze złożoną dokumentacją. Stosownie do art. 227 K.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności...

II SA/Bd 431/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-09-15

pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy udzielanej osobom bezdomnym, są bowiem przepisy ustaw szczególnych np. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych...
. Źródłem takich uprawnień, co trafnie podkreślił skarżący, w postaci chociażby prawa do uzyskania zasiłku rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy...
1   Następne >   +2   4