Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I SA/Wa 619/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-16

Prezydenta [...] z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Prezydent [....] decyzją...
z [....] września 2019 r., nr [...] odmówił K. K. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że [...] lipca 2019 r. K. K. wystąpiła...

I OSK 1192/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i ją poprzedzającą decyzję Wójta Gminy D...
ze skargi C.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 1472/21 - Wyrok NSA z 2022-05-06

. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z 2 marca 2021 r. sygn. akt II SA/Lu...
544/20 oddalił skargę M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej z [...] lipca 2020 r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Sz 951/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Prezydenta...
Miasta z dnia [...] i przyznało E. K. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem opieki...

I OW 82/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie negatywnego sporu w zakresie organu właściwego do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z art. 17...
do negowania oświadczenia strony. Dlatego wniosek J. S. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego został przesłany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K...

I SAB/Wa 82/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W. W. wniósł 23 stycznia 2018 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego...
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką sprawowaną nad niepełnosprawna matka - H. W., domagając się w niej zobowiązania Prezydenta...

I SA/Wa 2381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-20

niejawnym sprawy ze skargi G. S. na działanie Prezydenta [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. G. S. wniósł do Wojewódzkiego...
Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 27 sierpnia 2013 r. na Prezydenta [...] w przedmiocie przywrócenia skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SAB/Ol 36/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-12

Pomocy Społecznej w O. bezczynność w wypłacie przyznanego decyzją tego organu z dnia 30 grudnia 2011 r. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za listopad i grudzień 2011...
poinformował, że skarżącej przyznano pomoc finansową udzieloną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wskazał, że pismem z dnia 16...

I OW 210/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty I. K. świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1...
. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty I. K. świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu Wójt Gminy Z. stwierdził, że wnioskiem...

I OW 174/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

decyzję nr (...), na podstawie której przyznał L. G. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia i opieki nad synem A. od 1 maja 2010 r. do 31...
do świadczenia pielęgnacyjnego decyzją Marszałka Województwa P. z dnia (...) lipca 2010 r. została opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz czy L. G...
1   Następne >   +2   +5   +10   21