Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 80/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-10

z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza z dnia [...] maja...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W podstawie prawnej decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Rz 674/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-23

do świadczenia pielęgnacyjnego -uchyla zaskarżoną decyzję- Przedmiotem sprzeciwu K.W. (dalej skrócie: 'skarżąca') jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
r. nr MGOPS/R/RK/5222/9/22 o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Stan faktyczny i prawny sprawy ze sprzeciwu od powyższej decyzji przedstawia...

II SA/Rz 73/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-18

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] Przedmiotem kontroli Sądu...
[...] odmówił przyznania MK (dalej: 'skarżącej') prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką sprawowaną nad jej niepełnosprawną w stopniu znacznym matką - KK...

II SAB/Rz 103/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-12

sprawy ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - p o s t a n...
-R.5131.2.007504.2021.43489.JSZ w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Skarżąca w piśmie z dnia 27 kwietnia 2022 r. złożyła do organu ponaglenie do wydania decyzji...

II SA/Rz 675/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-22

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Przedmiotem sprzeciwu B.P. jest, wydana na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
') z dnia 7 kwietnia 2022 r. nr SKO.4111/207/2022 w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Jak wynika z uzasadnienia i akt administracyjnych...

II SAB/Rz 6/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-06-01

rozpatrzenia ponaglenia wniesionego przez skarżącą na niezałatwienie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. W dniu 14 stycznia...
przez skarżącą od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 października 2021 r. nr ŚS-R.5131.2.007504.2021.43489.JSZ, wydanej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. ...

II SA/Wa 1242/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

jest matka Z. S. Źródło utrzymania trzyosobowej rodziny stanowi emerytura pani S.- 951,16 zł, renta socjalna A. S.- 619,50 zł, zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł, świadczenie...
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - 800 zł, dodatek dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - 200 zł...

II SA/Rz 1851/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-10

, że organ I instancji orzekając o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego nie poinformował o możliwości wyboru korzystniejszego świadczenia pielęgnacyjnego...
., Z akt administracyjnych sprawy wynika, że organy obydwu instancji pominęły całkowicie treść odwołania, w którym skarżąca wniosła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Wa 1147/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

jej także przyznania renty w drodze wyjątku. Od maja 2004 r. z półtoraroczną przerwą, otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem...
, że wnioskodawczyni mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i 25-letnim synem. Dochód rodziny stanowi: świadczenie pielęgnacyjne wnioskodawczyni z tytułu rezygnacji...

II SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ustanowiono świadczenie pielęgnacyjne; jego kwota podlega corocznej...
, gdy opieka taka byłaby niewątpliwie wskazana (tak opinia MOPS), na warunkach korzystniejszych niż przewidziane przez prawodawcę (patrz świadczenie pielęgnacyjne), jest w pełni...
1   Następne >   +2   +5   +10   15