Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Rz 1264/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-15

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie na rzecz skarżącej B. C. kwotę 480 zł...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z 13 lipca 2022 r. nr SKO.4111/646/2022 dotycząca odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Jak wynika z akt...

II SA/Rz 1210/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-07

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną sprzeciwem decyzją z dnia 18 sierpnia 2022 r. nr SKO.4111/708/2022, Samorządowe Kolegium...
przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji., Jak wynika z akt sprawy, 7 czerwca 2022 r. J. D. złożył...

II SA/Rz 1318/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-09-19

świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję II SA/Rz 1318/23, U z a s a d n i e n i e, Przedmiotem sprzeciwu H.B. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w Rzeszowie z 19 lipca 2023 r. nr SKO.4111/512/2023 wydana w sprawie dotyczącej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Jak wynika z uzasadnienia powyższej...

II SA/Rz 785/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-24

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2023 r. nr SKO.4111/117/2023 w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - skargę oddala - Przedmiotem...
2023 r. nr SKO.4111/117/2023, wydana w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Z uzasadnienia skargi oraz nadesłanych akt sprawy wynika...

II SA/Rz 80/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-10

z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza z dnia [...] maja...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W podstawie prawnej decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

II SA/Rz 674/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-23

do świadczenia pielęgnacyjnego -uchyla zaskarżoną decyzję- Przedmiotem sprzeciwu K.W. (dalej skrócie: 'skarżąca') jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
r. nr MGOPS/R/RK/5222/9/22 o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Stan faktyczny i prawny sprawy ze sprzeciwu od powyższej decyzji przedstawia...

II SA/Rz 1315/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-18

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną decyzją z 15 września 2022r. nr SKO.4111/847/2022 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie...
., dalej: k.p.a.) uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy [...] z 26 sierpnia 2022 roku nr GOPS.5212.2522.32.2022 w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Rz 673/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-27

Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2022 r. nr SKO.4111/190/2022 w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję...
w Rzeszowie (dalej: 'Kolegium', 'organ odwoławczy' lub 'organ II instancji') z dnia 30 marca 2022 r. nr SKO.4111/190/2022, o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Rz 73/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-18

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla w całości decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] Przedmiotem kontroli Sądu...
[...] odmówił przyznania MK (dalej: 'skarżącej') prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką sprawowaną nad jej niepełnosprawną w stopniu znacznym matką - KK...

II SAB/Rz 103/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-12

sprawy ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - p o s t a n...
-R.5131.2.007504.2021.43489.JSZ w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Skarżąca w piśmie z dnia 27 kwietnia 2022 r. złożyła do organu ponaglenie do wydania decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   17