Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Po 1394/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-12-17

w wysokości [...], skarżąca otrzymuje emeryturę i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] brutto, syn nie pracuje. Z gospodarstwa rolnego skarżąca uzyskuje roczny przychód...
Społecznego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia należności tytułu nienależnie pobranego świadczenia postanawia: ustanowić dla skarżącej adwokata...

I OW 156/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-02

: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; 3) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art.22 a; 4) świadczenia wypłacane...
ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego postanawia: wskazać Wójta Gminy Włoszakowice jako organ właściwy do rozpoznania wniosku. Wójt Gminy Włoszakowice wnioskiem...

II SA/Wa 1907/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, która z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Podkreśla się także, iż '... oceniając czy w danej sprawie zachodzą...
KRUS odmówił przyznania prawa do tego świadczenia. Na skutek rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes KRUS decyzją z dnia [...] marca 2006 r. utrzymał...

V SA/Wa 1361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

(od 1 czerwca 2015 r.) do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki...
umorzenia nienależnie pobranego świadczenia, podczas gdy przepis art. 41 a ust. 1 pkt. 2 u.s.r. nakłada na Prezesa KRUS uwzględnienie nie tylko przesłanki możliwości...

VIII SA/Wa 39/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

, że źródłem utrzymania skarżącego i jego rodziny jest emerytura rolnicza w kwocie [...] zł miesięcznie, świadczenie pielęgnacyjne małżonki z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy...
w sierpniu 2018 r. pobrał nadto świadczenie emerytalne z wyrównaniem w kwocie ponad [...] zł., Dokonując analizy tej sytuacji organ stwierdził, że kwota dochodów rodziny...

VIII SA/Wa 85/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-27

sytuacji materialno-bytowej skarżącego ustalono, że źródłem utrzymania skarżącego i jego rodziny jest emerytura rolnicza w kwocie [...] zł miesięcznie, świadczenie...
na zakup aparatu słuchowego i wkładki usznej [...] zł. Skarżący w sierpniu 2018 r. pobrał nadto świadczenie emerytalne z wyrównaniem w kwocie ponad [...] zł, które wydał...

VIII SA/Wa 38/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

na konto skarżącego wpływają środki z dopłat bezpośrednich wypłacane przez ARiMR. Źródłem utrzymania rodziny skarżącego są udokumentowane stosownymi zaświadczeniami: świadczenie...
. Kasa dokonała wypłaty wyrównania świadczenia emerytalnego w kwocie [...] zł za okres od 9 lipca 2015r. do 30 września 2018r., tj. zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego...

VIII SA/Wa 84/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-27

jest emerytura rolnicza w kwocie [...] zł miesięcznie, świadczenie pielęgnacyjne małżonki z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] oraz zasiłek pielęgnacyjny...
decyzję własną z [...] października 2019 r. w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia z tytułu wypadku przy pracy rolniczej z [...] sierpnia 2016 r. w kwocie...

III SA/Lu 128/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-07-09

posiada wraz z żoną użytki rolne o powierzchni 4,26 ha, co stanowi 0,966 ha przeliczeniowych. Ponadto żona skarżącego pobiera świadczenie pielęgnacyjne z Gminnego Ośrodka...
tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Decyzją z dnia [...] grudnia 2018 r. (nr [...]) wydaną z upoważnienia Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...

II SA/Wa 36/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

a pobierane świadczenie rentowe wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym nie wystarcza na utrzymanie się z uwagi na konieczność częstych wizyt u lekarzy i kupno leków., Decyzją z dnia...
do pracy, którą otrzymuje razem z dodatkiem pielęgnacyjnym, co stanowi kwotę 1.168,66 zł miesięcznie. Świadczenie w drodze wyjątku może otrzymać taka osoba...
1   Następne >   +2   6