Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

VII SA/Wa 2315/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

opieki nad matką nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej. Dodał, iż od 1 marca 2010 r. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne na matkę w wysokości 520,00 złotych., W uzasadnieniu...
., Do nadesłanego formularza wnioskodawca dołączył odcinek emerytury matki oraz decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na matkę...

VII SA/Wa 2315/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

zrezygnował z pracy zarobkowej i otrzymuje jedynie świadczenie pielęgnacyjne na matkę w wysokości 520,00 złotych., Z nadesłanego wcześniej do sprawy w dniu 24 stycznia 2011 r...
mu świadczenia pielęgnacyjnego na matkę. Wnioskodawca nadesłał także umowę sprzedaży działki nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] z dnia [...] oraz umowę sprzedaży działki...

V SA/Wa 2115/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-16

, przedmiotów wartościowych, ani źródła dochodów. Wyjaśnił, że jest osobą bezrobotną oraz, że po śmierci matki został pozbawiony świadczenia pielęgnacyjnego na nią...

V SA/Wa 1404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

bezrobotną bez prawa do zasiłku. W rubryce numer 10 wniosku skarżący oświadczył, iż źródłem utrzymania jego rodziny jest świadczenie rodzinne na troje dzieci oraz świadczenie...
pielęgnacyjne w miesięcznej wysokości 873 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Na wstępie zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 260 ustawy...

V SA/Wa 2097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

wynoszą ... zł (około ... zł miesięcznie). Mąż skarżącej jest ciężko chory, uzyskuje dodatek pielęgnacyjny - ... zł i świadczenie rentowe w wysokości ... zł. Skarżąca...

V SA/Wa 128/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-18

wraz z mężem prowadzi działalność rolniczą, z której uzyskuje stałe dochody (według przedłożonego zaświadczenia w wysokości 19.331,62 zł rocznie), otrzymuje świadczenia...
córką' i pozostałych zasiłków oraz świadczeń rodzinnych na kwotę: 2.910 zł. Skarżąca przedstawiła również swoje zobowiązania stałe i wydatki, do których zaliczyła...

V SA/Wa 1722/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

o korzystnej konfiguracji powierzchnię 8,61 ha - iglaste i powierzchnię 3,43 ha - liściaste (łącznie 12,04 ha). Skarżący wystąpił także o premię pielęgnacyjną na 5 lat...
., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2005 r. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR przyznał Wnioskodawcy płatność z tytułu wsparcia na zalesienie, a także premię pielęgnacyjną...

V SA/Wa 678/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-14

zł (płatne jednorazowo po wykonaniu zalesienia); 2) premii pielęgnacyjnej - 938,00 zł (płatne corocznie przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia); 3) premii zalesieniowej...
pielęgnacyjną płatną corocznie przez okres 5 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia oraz premię zalesieniową płatną corocznie przez okres 20 lat począwszy od dnia...

V SA/Wa 291/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

, pozostałe świadczenia uzyskane w oparciu o decyzję z ... lipca 2015 r. nie rekompensują zaś w pełni tych nakładów, ani też utraconych dochodów z tych gruntów. Całość...
siatką metalową - 1,41 ha;, • premii pielęgnacyjnej:, - na terenach o korzystnej konfiguracji - 1,41 ha;, • premii zalesieniowej -15 lat:, - rolnik uzyskujący co najmniej 25...

V SA/Wa 913/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

. rozporządzenia: 'Wysokość stawek wsparcia na zalesianie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.' Premia zalesieniowa...
i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku po dniu zalesienia;, 2) premię pielęgnacyjną...
1   Następne >   +2   4