Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

III SA/Lu 969/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-11

., w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, na obszarze województwa...
umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz art. 7 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

II SA/Lu 956/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-30

. Dyrektor Oddziału NFZ ogłosił postępowanie nr [...] w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze zakres...
w roku 2017 i w latach następnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. W ocenie organu powyższy etap postępowania konkursowego...

III SA/Lu 902/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-22

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r., w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...
zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze powiatu radzyńskiego...

III SA/Lu 868/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

. oddalającą odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne...
świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r., w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej...

VI SA/Wa 2663/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

decyzje ZUS potwierdzająca powyższe). Matka skarżącej pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu opieki nad córką w wysokości 1406 zł...
działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...

III SA/Lu 867/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-30

Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu ł., W ogłoszeniu z dnia 3 czerwca 2014 r...
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu ł...

VI SA/Wa 2188/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-23

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach do ministra właściwego do spraw zdrowia w przypadku świadczenia opieki zdrowotnej...
. Jednym z programów zdrowotnych będących świadczeniem gwarantowanym, został ustanowiony program leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej, określony w tabeli nr 32 załącznika...

II OZ 1290/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

choroby zawodowej ani świadczenia rehabilitacyjnego. Konieczna jest zatem odpowiedź na pytanie, czy sprawa jest sprawą z zakresu świadczeń leczniczych., Wniesiona skarga...
leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.). Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne...

II SA/Bd 281/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-12

, jak i ustanowienia pełnomocnika bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż uzyskuje ona niewielki dochód w postaci świadczenia rentowego...
. Utrzymuje się z renty i zasiłku pielęgnacyjnego. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych., Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu...