Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 2829/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-11

sam fakt wykonywania sporadycznie na nieruchomości zajętej pasem drogowym (w jej części stanowiącej pas zieleni) przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych...
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podejmowanie natomiast przez właściciela nieruchomości różnego rodzaju prac pielęgnacyjnych w obrębie drogi publicznej (pasa...

I SA/Wa 2202/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych polegających np. na koszeniu trawy, sprzątaniu czy odśnieżaniu. Podejmowanie przez właściciela nieruchomości tego rodzaju prac w obrębie...
zgromadzone w aktach sprawy inne dokumenty świadczące o sprawowanym władztwie publicznoprawnym nad spornym gruntem, mianowicie: umowę nr [...] z [...] kwietnia 1982 r...

I SA/Wa 2564/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-07

drogowym przez właściciela gruntu ( w jej części stanowiącej pas zieleni) prac pielęgnacyjnych polegających np. na koszeniu trawy, ścinaniu drzew, sprzątaniu...
argumentacja znalazła się w uzasadnieniu zarówno zaskarżonej decyzji, jaki i decyzji organu I instancji, co świadczy o braku zasadności zarzutu naruszenia art. 107 § 3 k.p.a....