Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

IV SA/Wa 1965/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

trwale niepełnosprawną w znacznym stopniu;, 3. otrzymuje świadczenia w formie zasiłku stałego w wysokości 481,00 zł miesięcznie oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153...
. świadczenie rodzinne (zasiłek pielęgnacyjny) służy częściowemu pokryciu wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku...

VI SA/Wa 2295/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

. Skarżący pobiera świadczenie rentowe w wysokości 1260,16 zł netto miesięcznie oraz dodatek pielęgnacyjny w wysokości 209,59 zł netto miesięcznie. Ponadto skarżący oświadczył...

I SA/Wa 1713/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

mogą być pracownicy firm świadczących usługi w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, z których wynikać będzie zakres prowadzonych na nieruchomości prac na 31 grudnia 1998...
tego domniemania sam fakt wykonywania sporadycznie na nieruchomości zajętej pasem drogowym (w jej części obejmującej pas zieleni) przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych...

I SA/Wa 932/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

r. nieruchomością oznaczoną jako działka nr [...]., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, także inne dowody świadczą o władaniu sporną działką przez podmiot...
zabiegi pielęgnacyjne. Z akt sprawy nie wynika jednak, aby przedmiotowy grunt był dla zarządu drogi fizycznie niedostępny w dacie [...] grudnia 1998 r., Na zakończenie Sąd...

I SA/Wa 1734/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-18

nr [...] była w dniu 31.12.1998 r. zajęta pod drogę publiczną., Wg organu w dniu 31.12.1998 r. przedmiotowa nieruchomość pozostawała we władaniu publicznym, o czym świadczą...
jakoby wykonywał on na tym obszarze jakiekolwiek czynności pielęgnacyjne o co, jak wskazała, po wylaniu asfaltu w latach 80-tych zawsze dbała wyłącznie skarżąca...

I SA/Wa 668/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-19

pielęgnacyjnych polegających na koszeniu trawy czy sprzątaniu. Podejmowanie przez właściciela nieruchomości tego rodzaju prac w obrębie drogi publicznej, nie stanowi wszak samo...
spełnienia przesłanki faktycznej zajętości działki nr [...] pod pas drogowy drogi publicznej - ulicy [...] w [...] świadczy całokształt materiału dowodowego sprawy...

I SA/Wa 2447/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-14

. z dnia [...] grudnia 2017 r. strony obecne, w tym m.in. pełnomocnik D. C., nie zgłaszały zastrzeżeń., Ww. dokumenty świadczą o zajęciu nieruchomości pod drogę publiczną...
obejmujące okres [...] grudnia 1998 r.; dowód z oświadczeń osób, którymi mogą być pracownicy firm świadczących usługi w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony dróg...

I SA/Wa 2165/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

, które świadczyłyby o władaniu tą nieruchomością;, znakomita część dokumentów, na które powołuje się zaskarżona decyzja powstała po dacie 31 grudnia 1998 r. i nie obrazuje...
, które świadczyłyby o wykonywaniu władztwa czy czynności zarządzania drogą/pasem drogowym;, bezspornym jest, że nieruchomość ta znajdowała się w bezpośrednim, niezakłóconym...

I SA/Wa 2275/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-16

1998 r. Gmina M. sprawowała władztwo faktyczne względem spornej nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. Dowodem świadczącym o władztwie publicznym mają być, zdaniem...
poza oświadczeniami, żadnych dowodów (umów, rachunków, faktur) potwierdzających wykonywanie prac porządkowych. Zdaniem skarżących, incydentalne prace służb porządkowych Gminy M. świadczą...

I SA/Wa 2467/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-16

faktyczne względem spornej nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. Dowodem świadczącym o władztwie publicznym mają być, zdaniem Wojewody, oświadczenia: Burmistrza Miasta...
, incydentalne prace służb porządkowych Gminy M. świadczą jedynie o doraźnych pomocach Gminy w zakresie zimowego odśnieżania, tym bardziej, że jak wynika z oświadczeń...
1   Następne >   2