Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Rz 424/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-04

Ubezpieczeń Społecznych; 1.000,00 zł. miesięczna kwota świadczenia pielęgnacyjnego; 153.00 zł. miesięczna kwota zasiłku pielęgnacyjnego na każde z trojga dzieci; 80.00 zł...
zauważyć że w aktach zalega również decyzja Wójta Gminy M. z dnia [...] czerwca 2013r ., nr [...], na podstawie której E. K. przyznano świadczenie pielęgnacyjne z tytułu...

V SA/Wa 2430/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

pielęgnacyjny na osobę uprawnioną, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia na dziecko. Zgodnie z zaświadczeniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy...
, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w wysokości 1.200 zł miesięcznie., Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności oraz kierując...

V SA/Wa 1132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

gospodarstwa wynosi 1615,05 złotych - karta 16 akt adm.) oraz z zasiłków rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 1014 złotych. Wyjaśnił, iż wobec trzech...
oraz dochody. Łączny dochód uzyskiwany przez rodzinę skarżącego z tytułu zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz z niewielkiego gospodarstwa rolnego pozwala wyłącznie...

I SA/Wa 653/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

[...] zł (brutto) miesięcznie oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny otrzymywane na syna w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiadany majątek...

V SA/Wa 3756/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-10

skarżącej utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych i dodatku pielęgnacyjnego, których łączna wysokość - 1.097,2 zł - nie pozwala na wydatki inne aniżeli niezbędne...
pielęgnacyjnym w wysokości 153,72 zł., Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:, Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym...

V SA/Wa 3659/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

wartościowych. W rubryce nr 10 wniosku oświadczyła, iż źródłem dochodów jej i męża jest emerytura w wysokości 768,38 zł oraz 175,15 zł wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 153...
, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Zauważyć należało, iż rodzina skarżącej utrzymuje się ze świadczeń...

V SA/Wa 2618/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-19

o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym zasługuje na uwzględnienie., Zauważyć należy, iż podstawą utrzymania dwuosobowego gospodarstwa domowego są świadczenia...
wspólne gospodarstwo domowe z żoną. Małżonkowie utrzymują się z zasiłku pielęgnacyjnego i emerytur w łącznej kwocie 2.029 zł miesięcznie. Do majątku Skarżący zaliczył...

I SA/Rz 93/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-13

nadpłatę z tytułu nienależnie pobranej za styczeń 2011 r. emerytury rolniczej, dodatku pielęgnacyjnego i świadczenia pieniężnego po zmarłej, w dniu 1 stycznia 2011 r. M. T...
Społecznego z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...

V SA/Wa 4402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-26

wysokość emerytur matki i ojca wnioskodawczyni, czy ona sama, bądź jej rodzice otrzymują inne świadczenia (np. zasiłki pielęgnacyjne, inne zasiłki) czy korzystają...

I SA/Wa 2338/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

domowe. Źródłem utrzymania rodziny pozostają otrzymywane przez małżonków [...] świadczenia rentowe powiększone o zasiłki pielęgnacyjne w łącznej wysokości [...] zł...
. Wskazana kwota wypłacanych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika z zajęcia części przyznanych świadczeń przez [...]. Wystąpienie o zwolnienie od kosztów...
1   Następne >   +2   6