Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SAB/Wa 295/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia 31...
on i niepełnosprawny syn utrzymują się wyłącznie z wykazanego świadczenia pielęgnacyjnego. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji majątkowej i uwzględniając wyliczone...

II SAB/Wa 405/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-27

jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia...
. K. oświadczenia, aktualnie on i niepełnosprawny syn utrzymują się wyłącznie z wykazanego świadczenia pielęgnacyjnego. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji...

II SA/Wa 611/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

r. nr [...] w przedmiocie wypłaty świadczenia pieniężnego oddala skargę. Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2015 r. zwolnił [...] M.K....
r. wymieniony złożył do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w [...] wniosek w przedmiocie przyznania i wypłaty (jednorazowo z góry za cały rok) świadczenia...

II SA/Wa 854/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-12

mu emerytury wojskowej w drodze wyjątku, bowiem decyzja o przyznaniu świadczenia w wysokości 40 % wymiaru została wydana w oparciu o inną decyzję tego Ministra z dnia...
[...] lipca 2000 r. nr [...], która następnie została uchylona w części (w pkt 3 mającym wpływ na treść decyzji o przyznaniu świadczenia) decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia...

II SA/Wa 732/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-08

, że poza 58, 85% świadczenia emerytalnego z tytułu służby wojskowej otrzymuje także 15% świadczenia z tytułu utraty zdrowia w czasie służby wojskowej oraz 1,15...
% tego świadczenia z tytułu pracy po zwolnieniu ze służby., Decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Rekonwersji Kadr nie wyraził zgody...

II SA/Wa 1133/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-14

, a na ich wspólny dochód składa się przyznana mu renta chorobowa w wysokości 2.422,13 zł netto oraz świadczenie przyznane żonie z MOPS, które wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym...
. o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, kserokopię decyzji ZUS o odmowie przyznania żonie renty z tytułu niezdolności do pracy z dnia 19 października 2012 r., kserokopie orzeczeń...

II SA/Wa 1567/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej...
przysługiwało uposażenie i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne, określone w przepisach dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w jednostkach...

I OSK 1299/06 - Wyrok NSA z 2007-09-12

dysponująca kwotą 543,75 zł (wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym) - nie jest w stanie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb i regulować bieżących należności, jej zadłużenie...