Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OSK 2084/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex...
[...] S.A. I wprawdzie, rzeczywiście Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu swojego orzeczenia nie ustosunkował się do części zarzutów skargi, co świadczy o naruszeniu art. 141 §...

IV SA/Wa 328/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-21

. w sprawie ustalenia nowej wysokości emerytury wraz z przysługującymi dodatkami, z których wynika, że wysokość świadczenia do wypłaty - wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym - wynosi...
jakie i w jakiej wysokości) w latach 2015 i 2016 skarżąca otrzymała płatności bezpośrednie i/lub inne świadczenia wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji...

I SA/Wa 1863/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-17

części odwołania skarżąca podkreśliła, iż Powiat [...] pozostawał bierny, nie wykonywał żadnych czynności świadczących o władaniu tym gruntem. Co prawa, być może wykonywał...
i gospodarowaniu tą nieruchomością przez spółkę świadczy również okoliczność, że w dniu [...] stycznia 2013 r. uzyskała ona decyzję Burmistrza Gminy...