Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 707/21 - Wyrok NSA z 2021-10-22

w Sieradzu z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...
w Bolesławcu (dalej GOPS w Bolesławcu), działając z upoważnienia Wójta Gminy Bolesławiec, odmówił A. M. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką M. M...

I OSK 2355/22 - Wyrok NSA z 2023-12-06

w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2022 r. nr SKO.4141.135.22 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje...
. nr SK0.4141.135.22 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza [...] (dalej...

IV SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

się i czyni całkowicie zależnym od rodziców. Dochód trzyosobowej rodziny pochodzi ze świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywanego przez I. D. w wysokości 1.200 zł brutto...
- gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Świadczenia stanowiące źródła utrzymania skarżących i ich syna przynoszą dochód...

VII SA/Wa 2524/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-20

z powodu zaległych składek ubezpieczeniowych. Podała, że jest w trakcie załatwiania świadczenia pielęgnacyjnego z Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej. Wskazała...

I OSK 2215/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex). Każdy wyrok Trybunału, także ten o pominięciu prawodawczym...
na rzecz tylko jednego z kilku uprawnionych podmiotów, w ocenie organu nadzoru, świadczy o rażącym naruszeniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...

IV SA/Wa 3259/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-09

wieku (92 lata), schorowaną (w 1993 r. został zaliczony do pierwszej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia). Jego jedyne źródło utrzymania stanowi świadczenie rentowe...
- 360,37 zł, opłata za energię elektryczną i gaz - 170 zł, opłata za telefon - 65 zł, opłata za lekarstwa i środki pielęgnacyjne - 560 zł, opłata pielęgnacyjna - 450 zł, koszty...

V SA/Wa 3477/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-21

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji...
realizacji projektu nieracjonalnych i zbędnych dla realizacji projektu zakupów, zawyżenie kosztów usług konserwacyjno-porządkowo-pielęgnacyjnych., Pismem z dnia 1 października...

I OW 133/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-05

miejscową gminy zobowiązanej do rozpoznania sprawy dotyczącej świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy...
społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Przepis art. 101 ust. 3 przewiduje...

IV SA/Wa 860/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

skarżąca podała, że w gospodarstwie domowym pozostaje wraz z mężem i bezrobotną córką. Jako jedyne źródła dochodu trzyosobowej rodziny wskazała świadczenia emerytalne...
., Skarżąca oświadczyła, że jedyne źródła dochodu gospodarstwa domowego, które prowadzi wspólnie z mężem i bezrobotną córką, to świadczenia emerytalne, których łączna wysokość...

IV SA/Wa 167/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

, oszczędności, papierów wartościowych, ani innych zasobów pieniężnych. Źródłem jego dochodu jest świadczenie rentowe w miesięcznej wysokości 591,34 zł netto, co potwierdza...
znajdujący się w aktach sprawy odcinek przekazu pocztowego dla odbiorcy świadczenia rentowego za maj 2009 r., Skarżący złożył do akt sprawy również kserokopię decyzji...
1   Następne >   2