Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II GSK 999/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

, w relacji do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi...
świadczenia pielęgnacyjnego jest zarówno sytuacja, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury (pkt 1 lit. a), jak i sytuacja, gdy na osobę wymagającą...

II GSK 998/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi kasacyjnej...
na niepełnosprawne dziecko. Osoba objęta przedmiotowym wnioskiem jest zaś osobą niepełnosprawną, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, ale otrzymuje świadczenie emerytalne...

II SA/Wa 167/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-21

niezdolną do samodzielnej egzystencji (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia [...] lipca 2012 r.), otrzymuje świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. Stałe...
oraz emerytura matki w wysokości 1.304,84 zł wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w kwocie 206,76 zł - łącznie 2.911,60 zł brutto., Do stałych wydatków gospodarstwa domowego zaliczyła...

I SA/Wa 584/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-13

własnością małżonków M., firma S. M. świadczy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne względem każdego z mieszkańców. Jak wynika z ustaleń organu (kontrola przeprowadzona w dniach...

I OSK 2446/16 - Wyrok NSA z 2018-09-06

, wymagającą pomocy opiekuna, a kolejne 3 osoby poruszały się przy pomocy chodzika. Świadczenie usług następowało na podstawie umów o świadczenie usług opiekuńczo...
przesłuchania strony, regulaminu ośrodka, wzoru umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wspierających, a także z oferty reklamowej placówki. Minister zaznaczył, że w ofercie...

I OSK 1088/12 - Wyrok NSA z 2013-11-15

na podstawie odrębnych przepisów. Niejednokrotnie są to świadczenia o charakterze pieniężnym wypłacane w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, którym legitymuje się osoba...
strony pozwala na świadczenie pracy i nie wiąże się z koniecznością pomocy innej osoby w pełnieniu ról społecznych, a zatem nie może jej kwalifikować do umiarkowanego...

I OSK 1464/16 - Wyrok NSA z 2017-07-26

14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100, poz. 459), która zmieniła świadczenie...
społecznej (zasiłek stały) na świadczenie, o którym mowa w nowopowstałym art. 27a, tj. zgodnie z treścią nadaną ustawą z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy...

I OSK 2173/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

, reklamując swoje usługi, wskazuje m.in. na świadczenie całodobowej opieki lekarskiej. Także treść oświadczeń złożonych przez 4 podopiecznych (z którymi był możliwy kontakt...
wskazuje, że przy rozstrzygnięciu kwestii nałożenia kary, a także jej wysokości, wojewoda nie ma żadnego luzu decyzyjnego. Świadczy o tym posłużenie się przez ustawodawcę...

I OSK 878/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług:, 1) opiekuńczych zapewniających: a) udzielanie pomocy...
nie można mówić o świadczeniu przez nią usług agroturystycznych. Jest bezsporne, że strona prowadzi działalność gospodarczą określoną w art. 67 ust. 1 u.p.s. Okoliczność, że zgodnie...

I SA/Wa 2307/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-14

'całodobową opiekę lekarską'. Wreszcie same wyjaśnień strony oraz sama nazwa placówki 'Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Pielęgnacyjna '[...]' dowodzi, iż w placówce świadczone...
publikowanych na internetowych stronach firmowych (których wydruki znajdują się w aktach) placówka, reklamując swoje usługi, wskazuje m.in. na świadczenie całodobowej opieki...
1   Następne >   2