Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

V SA/Wa 495/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

tego postępowania może przełożyć się na konsekwencje dla osób, które były beneficjentami świadczenia pielęgnacyjnego, a których uprawnienie do otrzymania tego świadczenia...
określenia kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu do budżetu państwa i nie dotyczyło bezpośrednio osób, którym wypłacono świadczenia pielęgnacyjne. Zdaniem Ministra...

I FSK 73/18 - Wyrok NSA z 2020-06-26

tej ustawy?, W ocenie Gminy świadczenie usług pielęgnacyjnych oraz opłaty za korzystanie z przedszkola i za wyżywienie nie podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów...
realizacja świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej stanowi czynność cywilnoprawną. Świadcząc usługi pielęgnacyjne Gmina będzie zatem...

II GSK 170/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie, rodzina korzysta z pomocy społecznej, czego dowodem jest decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia...
świadczeń. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji uznał, że nie zostały spełnione pozytywne przesłanki umorzenia grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych tj...

V SA/Wa 1569/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-23

psychicznie z przyznaną rentą w wysokości ... zł (netto) miesięcznie, pozostaje pod opieką matki, która otrzymuje z tego tytułu świadczenie pielęgnacyjne w wysokości... zł...
z tytułu przyznanych świadczeń. W konsekwencji Sąd pierwszej instancji uznał, że nie zostały spełnione pozytywne przesłanki umorzenia grzywien nałożonych w drodze mandatów...

II GSK 1042/14 - Wyrok NSA z 2015-06-10

już samych kosztów takiego postępowania. Jest mało prawdopodobne, aby skarżąca, która korzysta z pomocy społecznej, w tym pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu...
pozostaje w trzyosobowym gospodarstwie domowym. Łączny dochód gospodarstwa domowego, na który składają się świadczenia alimentacyjne, świadczenia z pomocy społecznej...

III SA/Wa 310/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

z Konstytucją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w świetle których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje osobom wymagającym opieki pozostającym w związku małżeńskim...

VII SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

egzystencji i wymaga całodobowej opieki. Obecnie źródłami przychodów rodziny są:, - najem starego budynku mieszkalnego - 700,00 zł miesięcznie z tytułu czynszu,, - świadczenie...
miesięcznie,, 5. otrzymywane świadczenie rodzinne za opieką nad niepełnosprawną babcią. Łącznie dochód ten wynosi miesięcznie 1847,60 zł., Wydatki rodziny kształtują...

I SA/Sz 662/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-17

medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane...
do zapytań., W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że zakres świadczonych usług obejmuje świadczenia zdrowotne dotyczące profilaktyki, przywracania i poprawy zdrowia...

III SA/Gl 1331/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-08

świadczenia usług przez zakłady opieki zdrowotnej) należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę (zabiegi medyczne) podlegają zwolnieniu od podatku...
z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju., Poinformował także, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt...

I FSK 2105/13 - Wyrok NSA z 2015-05-06

takie jak np. obiad, kolacja czy też zabiegi kosmetyczne lub pielęgnacyjne stanowią odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane niezależnie od wykonania usługi noclegowej...
lub płynu do kąpieli będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego od usługi noclegowej świadczenia - w przeciwieństwie do zabiegu pielęgnacyjnego lub kolacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   13