Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 616/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-03

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony...
), odmówiono przyznania M. M. (dalej jako: strona lub skarżąca) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

II SA/Ol 546/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z '[...]' wydaną z upoważnienia Burmistrza N. przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego...
rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 111, dalej jako: u.ś.r.), odmówiono W.W. (dalej jako: strona lub skarżący) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 88/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-25

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Wnioskiem z 24 czerwca 2020 r. H. L. (dalej jako: 'skarżąca') zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia...
do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje ona z prawa do zasiłku dla opiekuna., Decyzją z '[...]' Burmistrz A odmówił przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 113/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-02

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony) Decyzją z dnia '[...]' Samorządowe Kolegium Odwoławcze (Kolegium...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką sprawowaną nad matką B. W., rozstrzygnęło: uchylić zaskarżoną decyzję w całości i orzec co do istoty sprawy...

II SA/Ol 549/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-27

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z '[...]'r. Wójt '[...]' (dalej: 'organ pierwszej instancji') odmówił Z.L. (dalej: 'Skarżący...
') przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wnioskowanego na matkę. Organ pierwszej instancji stwierdził, że wprawdzie...

II SA/Ol 600/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
), odmówiono przyznania H.J. (dalej jako: strona lub skarżąca) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu opieki...

II SA/Ol 322/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-30

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Decyzją...
), odmówiono przyznania D.M. (dalej jako: strona lub skarżąca) świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką. W uzasadnieniu organ I instancji podniósł, że z akt sprawy...

II SA/Ol 167/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-22

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla pkt 2 zaskarżonej decyzji; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej kwotę 480 zł (czterysta...
do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawną w stopniu znacznym matką. Jednocześnie skarżąca oświadczyła, że z dniem przyznania jej prawa...

II SA/Ol 550/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-29

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. E.M. (dalej jako: 'strona', 'skarżąca'), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia...

II SA/Ol 178/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-12

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Wnioskiem z 27 sierpnia...
2021 r. K. B. (dalej jako: 'skarżąca') złożyła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem...
1   Następne >   3