Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

I OW 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta [...] jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent Miasta...
organu właściwego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu M. B. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] sierpnia 2013...

I OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta B. jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 24 lutego 2014 r. Prezydent Miasta B. zwrócił...
w sprawie wydania decyzji o przyznaniu B. M. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] października 2013 r...

I OW 162/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

. a Marszałkiem Województwa [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o wydanie decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego...
[...]., dotyczącego tego, który z organów administracji jest właściwy w sprawie wydania decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r...

I OW 143/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

w tym - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu...
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny...

I OW 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

dla opiekuna., W uzasadnieniu wniosku podano, że wnioskiem z dnia 5 czerwca 2014 r. W.D. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...
2015 r. ROPS wskazał, iż w jego ocenie opartej na w/w stanowisku, w sprawach z wniosków o świadczenie pielęgnacyjne i o zasiłek dla opiekuna, w których osoba przebywająca...

I OW 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

w związku z opieką nad matką., W uzasadnieniu wniosku podano, że decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. B. R. nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

IV SA/Wr 161/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-25

T. M. (dalej: skarżący) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach...
Marszałkowi Województwa D. kserokopię wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z informacją o zatrudnieniu B. M. w firmie [...] GmbH w okresie od 1...

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne., W związku z powyższym Kierownik Ośrodka przyjął, że C. B. jest członkiem rodziny T.S. (jako ojciec jej syna). Ojciec dziecka...
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny...

II SAB/Łd 98/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-11

samotnie wychowuje dwoje dzieci, w tym niepełnosprawnego syna. Rodzina utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 673 zł...
przed Marszałkiem Województwa [...] w przedmiocie podjęcia czynności mających na celu wypłatę świadczeń rodzinnych postanawia oddalić wniosek. AG II SAB/Łd 98/11, Uzasadnienie...

II SAB/Łd 97/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-11

syna. Rodzina utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 673 zł, a także korzysta z pomocy społecznej. Rodzina zajmuje...
[...] w przedmiocie działań mających na celu wypłatę świadczeń rodzinnych postanawia oddalić wniosek. AG II SAB/Łd 97/11, Uzasadnienie, B.H. zwróciła się do Wojewódzkiego...
1   Następne >   2