Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 509/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-05

dochodów wskazał na kwotę 3170 zł swojego wynagrodzenia za pracę, 1350 zł świadczenia pielęgnacyjnego oraz 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego żony, kwoty po 740 zł renty...

III SA/Łd 1230/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną i 40-letnim synem. Na dochody gospodarstwa domowego składają się: świadczenie pielęgnacyjne na syna w kwocie 620 zł, dochody...
oraz leków i zapewnienia świadczeń zdrowotnych. Skarżący nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani też przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro., Z powyższego...

III SA/Wr 98/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-26

od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Ponadto w piśmie z dnia [...] wskazała, że nie korzysta z pomocy osób trzecich, nie pobiera żadnych świadczeń (zasiłków rodzinnych...
, pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych), nie ma zdolności kredytowej. Koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych w [...] r. oraz [...] r., pokrywa środkami...

III SA/Łd 66/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-13

w gospodarstwie domowym skarżącej stanowi jej świadczenie emerytalne w wysokości 1.192 zł brutto (999,57 zł netto) oraz dodatek pielęgnacyjny w wysokości 163,15 zł. Daje...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że jedyne dochody w gospodarstwie domowym skarżącej stanowią: świadczenie emerytalne...

IV SA/Wa 586/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

dołączył przelew świadczenia z ZUS (964,06 zł), kserokopie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia, oraz kserokopie 2 faktur wystawionych przez apteki z kwietnia 2013 r...
). Nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Skarżący uzyskuje dochód z tytułu renty (+ dodatek pielęgnacyjny) w wysokości 1093,13 zł brutto. Do wniosku...

III SA/Łd 820/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-23

i majątkowym wynika, iż skarżący utrzymuje się jedynie z dochodów z tytułu świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 799,18 zł oraz dodatku...
pielęgnacyjny - 195,67 zł, co daje łączny dochód w kwocie 944,85. Skarżący, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, dysponuje lokalem mieszkalnym o powierzchni 47,08 m2...

II SA/Gl 11/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-07

. Uzasadniając wniosek skarżący wskazał, że jest biedny, jedynym źródłem utrzymania się jest świadczenie emerytalne uzyskiwane w kwocie 1016 zł netto miesięcznie...
faktury za energię elektryczną opiewającej na kwotę 136 zł, będącą rozliczeniem za 6 miesięcy oraz kopię decyzji o waloryzacji świadczenia emerytalnego., Rozpoznając...

IV SA/Wa 2184/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

świadczenie z ZUS) jak i jego wysokość. Co prawda, skarżący wskazuje, że świadczenie to w całości przeznacza na podstawowe potrzeby. Jednakże w tym miejscu należy...
nie są niskie, biorąc pod uwagę, że najniższe krajowe świadczenie emerytalne kształtuje się na poziomie 728,18 zł brutto (Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia...

III SA/Kr 413/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

renty rolniczej z tytułu niezdolności z informacją że od 1.12.2014 r. wysokość świadczenia do wypłaty wynosi 550,87 zł, kopię wypisu z treści orzeczenia Lekarza...
samotnie gospodarującego rencisty z niezbyt wysokim świadczeniem, borykającego się z problemami natury zdrowotnej. Z zasad doświadczenia życiowego wynika...

II SA/Gl 203/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

pielęgnacyjnym, w kwocie netto 2.120,86 zł., Ponieważ oświadczenia zawarte we wniosku uznano za niewystarczające do oceny sytuacji materialnej wnioskodawczyni...
pismo procesowe, w którym ponownie oświadczyła, że jedynym jej dochodem jest emerytura z dodatkiem pielęgnacyjnym, w kwocie netto ogółem 2.120,89 zł oraz przedstawiła...
1   Następne >   2