Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

IV SAB/Gl 55/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

do 31.08.2005r. tj. w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak ze względów formalnych zostały wstrzymane i wycofane. O tym fakcie dowiedziała się w kwietniu 2008 r...
do 31.08.2005r. Ośrodek opłacał skarżącej składki na ubezpieczenie społeczne w związku z nabyciem przez nią w dniu 01.05.2004 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Go 951/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-31

pielęgnacyjne, zgodnie z którym przedmiotowy wniosek składać należało w terminie do 31 października 2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano...
po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna., W treści skargi E.B. zwróciła się do Sądu z prośbą...

II SA/Go 985/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-12-29

, że utrzymuje się z renty w wysokości 600 zł., W uzupełnieniu złożonego wniosku skarżący przedstawił zaświadczenie o wysokości świadczenia rentowego, wyciągi z rachunku...
organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Konstrukcja cytowanego...