Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Gd 88/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-08-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza postępowania w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. K. B...
Pomocy Społecznej w Kartuzach, działającego z upoważnienia Burmistrza Kartuz (dalej: 'Organ'), w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, zarzucając naruszenie przepisów prawa...

II SA/Bd 629/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-08-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Lidii W. na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie zasądzenia wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego od Gminnego Ośrodka Pomocy...
jej wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego. W piśmie z dnia 30 lipca 2007 r. skarżąca ograniczyła swoje żądanie do kwoty 4.620,00 zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

II SA/Bk 85/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-12

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę. W piśmie z 6 lutego 2012 r. zatytułowanym 'odwołanie' H. M. zaskarżyła do Sądu...
decyzję Dyrektora MOPS w Z. z [...] października 2012 r. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Skargę jako niedopuszczalną należało...

II SAB/Ol 176/22 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2022-09-23

niejawnym sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie rozpoznania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne postanawia...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej jako: Dyrektor MOPS lub organ) w sprawie rozpoznania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

III SA/Kr 530/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-27

Odwoławczego z 15 kwietnia 2013 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z [...] 2013 r. odmawiającą przyznania A. O. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt III SA/Kr 843/13 podjętego w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności decyzji dotyczących świadczenia...

I OW 4/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

:, - pierwszą stanowi zasiłek rodzinny oraz odrębnie uregulowane dodatki do zasiłku rodzinnego, - drugą stanowią tzw. świadczenia opiekuńcze, to jest zasiłek pielęgnacyjny...
i świadczenia pielęgnacyjne., Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) ustalenie prawa do świadczeń...

IV SAB/Wr 207/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-05

24 czerwca 2014 r. nr [...], po wygaśnięciu z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r. decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznano K. K. (dalej...
od dnia 4 listopada 2016 r. prawa do świadczenia emerytalnego (k. 38 akt). W dniu 8 sierpnia 2017 r. organ zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego...

II SO/Sz 8/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-25

społecznej w formie zasiłku stałego oraz z zakresu świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje...
. w przedmiocie przyznania świadczeń p o s t a n a w i a 1. stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2. przekazać sprawę do rozpoznania...

I OW 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) - świadczenia rodzinne wypłaca organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby...
o świadczenia rodzinne, który m.in. stwierdza, że postępowanie w sprawie o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania...

I OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

opiekuna. Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne wypłaca organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby...
wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wskazując, że stosownie art. 23 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra...
1   Następne >   2