Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 2805/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-23

rehabilitacyjne kończy się z dniem 6.08.2015 r., zaś jego żona pobiera świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego syna., W dodatkowym oświadczeniu z dnia 26 sierpnia 2015 r...
świadczenie pielęgnacyjne na syna oraz zasiłek rodzinny w łącznej wysokości 1.645 zł. Wnioskodawca przedstawił również wydatki rodziny związane z niezbędnym utrzymanie...

II SAB/Ol 19/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości '[...]'. Na jej osobiste...
gdy suma dochodów wszystkich tych osób to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]') - [obecnie '[...]' (emerytura...

V SA/Wa 2805/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

się chorym dzieckiem, któremu przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne., Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Generalny Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad decyzją z dnia...
wskazał jednak na okoliczność uzyskania przez D. L. - M. świadczenia pielęgnacyjnego, tj. świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

V SA/Wa 2102/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

, iż na dzień [...] kwietnia 2015 r. skarżący i jego żona nie pracowali, wskazując jednocześnie na okoliczność uzyskania przez żonę skarżącego świadczenia pielęgnacyjnego...
świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości ok. 1300,00 zł przyznaną na niepełnosprawnego syna skarżącego stwierdzając, że wprawdzie żona skarżącego utraciła pracę, ale otrzymała...

I GSK 1047/18 - Wyrok NSA z 2018-10-05

jednocześnie na okoliczność uzyskania przez żonę skarżącego świadczenia pielęgnacyjnego (ok. 1300 zł. miesięcznie), zaś sam skarżący w dacie orzekania przez organ odwoławczy...
, organ niezgodnie z prawem wliczył do budżetu domowego skarżącego kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości ok. 1300,00 zł przyznaną na niepełnosprawnego syna...

II SAB/Ol 19/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

alimentów oraz około 300 zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220 zł. Żona sprawuje...
gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.661,66 zł (emerytura: 1.614,78 zł + renta socjalna: 526,88 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł)., Podkreślić należy, iż brak...

VII SA/Wa 2425/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-30

. [...]. Dowodem świadczącym o prowadzonej działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w której zarejestrowana jest B...
w celach pielęgnacyjnych stanowi przebudowę w myśl tego przepisu i w konsekwencji nałożenie na skarżącego kary,podczas gdy czynności wykonane przez niego były w rzeczywistości...

II SA 2207/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-25

administracji drogowej nie zapewniły mu należytego udziału w toczącym się postępowaniu. Nie dano mu możliwości przedstawienia dowodów oraz okoliczności świadczących...
odzwierciedlenie w częstotliwości zjeżdżania do pól (np. uprawy polowe, bądź, jak w rozpatrywanym przypadku, sad, który wymaga częstszych zabiegów pielęgnacyjnych...