Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SA/Rz 1375/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-29

. 1518 ze zm. - dalej w skrócie 'u.ś.r.') i przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego, wyrównanie tego świadczenia od dnia 23 października 2014 r. oraz naliczenie odsetek...
wniosku A. C. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, koniecznym jest wyeliminowanie dotychczasowej decyzji o przyznaniu zasiłku dla opiekuna. W ocenie Burmistrza...

III SA/Gd 1040/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-11-12

świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. B. G. (dalej zwana także 'skarżącą', 'stroną') - jak wynika z akt sprawy - w lipcu 2020 r. wystąpiła do Burmistrza Miasta...
C. o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką jaką sprawuje nad niepełnosprawnym mężem., Przed wydaniem decyzji w tej sprawie, Burmistrz Miasta C...

II SAB/Łd 40/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-06-22

i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza K. w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 40/22...
oraz bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wniósł o zobowiązanie organu do rozpatrzenia sprawy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w terminie jednego miesiąca...

II SA/Rz 1077/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-30

. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę. II SA/Rz 1077/13, U Z A S A D N I E N I E, Przedmiotem skargi...
A. A. reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika jest 'czynność Burmistrza Miasta [...] z [...] sierpnia 2013 r. nr [...] o odmowie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego...

I SA/Wa 73/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

rodzicielskie nie może pozostawać w zbiegu ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Wskazał, że w trakcie weryfikacji pobieranych świadczeń rodzinnych ustalono, że C. P. pobiera...
równocześnie świadczenie rodzicielskie na dziecko D. P. i świadczenie pielęgnacyjne na dziecko D. P., Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 12 grudnia 2016 r...

I OW 188/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-09

. a Burmistrzem Miasta K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego przez J. G. postanawia: 1. odrzucić...
pomiędzy nim a Burmistrzem Miasta K. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego przez J. G...

I OW 197/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

. B.S., nabyła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w [..]uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na czas nieokreślony w związku z opieką sprawowaną nad matką B.P....
i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji...

I SA/Wa 1862/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-21

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: odrzucić skargę. B. L. pismem z [...] lipca 2021 r., sprecyzowanym pismem z [...] października 2021 r., złożyła do Wojewódzkiego...
do świadczenia pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu stwierdziła, że nie jest to skarga na korzystną dla niej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z [...] czerwca...

IV SA/Gl 918/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Burmistrza Miasta C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę M. S. w piśmie z dnia...
mu świadczenia pielęgnacyjnego., Wykonując powyższe zarządzenie M. S. skierował do Sądu pismo z dnia [...] w którym oświadczył, że jego pismo z dnia [...] było skargą...

III SAB/Kr 63/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-21

Odwoławczego w Krakowie z dnia 8 lipca 2021 r. przyznano jej świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lutego 2021 r. na stałe. Mimo powyższego Burmistrz Andrychowa do chwili obecnej...
.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające...
1   Następne >   +2   +5   +10   13