Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Ol 27/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-16

Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2004r. sygn. akt II SA/Ol 639/04 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I oddala skargę II. stwierdza nieważność...
decyzji Burmistrza z dnia '[...]', Nr '[...]' UZASADNIENIE:, Decyzją Burmistrza z dnia '[...]' przyznano D. H. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki...

IV SA/Wr 693/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-10

niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ch. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
i Gminy Ch. z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Z treści złożonej...

II SA/Ol 889/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-15

rozpoznaniu sprawy, odmówił A.K. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej celem sprawowania opieki...
Ośrodka P9omocy Społecznej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SAB/Łd 64/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

, że córka skarżącej M. F. złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w dniu 24 listopada 2011r. Do wniosku tego załączyła niezbędne dokumenty. Na podstawie...
decyzji z dnia [...] otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł od dnia 1 listopada 2011r. bezterminowo. W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011r...

II SA/Ke 116/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-03-13

i rehabilitacji. Skarżąca utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1477 zł i zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł miesięcznie. Wnioskodawczyni nie wykazała...

I OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-01

w tych sprawach decyzji (ust. 3) (...)., W przedmiotowej sprawie niewątpliwie nie chodzi o rozpoznanie wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż świadczenie...
.. Taki adres podał we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, we wniosku o przekazywanie przyznanego świadczenia na konto bankowe, adres ten widnieje...

I SA/Kr 240/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-06

opiekuńcze i pielęgnacyjne (art. 68 u.p.s.), stanowią świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 pkt 10 i pkt 12, art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z 15...
leczniczą (Nr [...] ) prowadzonego prze Wojewodę Małopolskiego. Z treści wynika, iż spółka ta wykonuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - leczenie specjalistyczne...

IV SAB/Wr 17/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-20

. nr [...], adresowaną do skarżącego, organ I instancji, przyznał świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego na M. Ś. (syna) tj. osobie niepełnosprawnej w wieku powyższej 16...
października 2018 r. do uzupełnienia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny poprzez jego podpisanie i wskazanie sposobu przekazania należnego świadczenia. W odpowiedzi skarżący...

I OW 25/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

ubezwłasnowolnionej o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (świadczenia rodzinnego) organem właściwym jest organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna...
alimentacyjny., Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce...

II FSK 2168/16 - Wyrok NSA z 2018-08-01

świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, a więc kategoria najbliższa dla świadczeń strony skarżącej, obejmuje świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne...
są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, inne niż szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Należy przy tym zauważyć, że stacjonarne i całodobowe...
1   Następne >   +2   4