Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wr 266/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-24

Kolegium Odwoławczego w L., z dnia [...] kwietnia 2016 r,. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. oddala skargę w całości,, II...
i Gminy P., Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., w części dot. odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe...

IV SA/Wr 362/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej punktu 2...
administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem E. L. (dalej: strona , skarżąca) z dnia 1 marca 2019r. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na babcię H...

IV SA/Wr 239/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-06-15

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji w zakresie dotyczącym odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2020 r...

IV SA/Wr 223/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenia...
o przyznaniu tego świadczenia I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. zasądza...

IV SA/Wr 451/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-15

wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Prezydenta Miasta W. decyzją z dnia [...] na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego...
pielęgnacyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 413) odmówił przyznania R. H. prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia...

IV SA/Wr 34/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] września 2020 nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną...
. ([...]) odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z opieką sprawowaną nad synem, na podstawie...

IV SA/Wr 337/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
pielęgnacyjnego na rzecz córki W. W. (dalej jako córka strony)., W decyzji pierwszoinstancyjnej odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uzasadniono tym, że strona...

IV SA/Wr 492/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
i przyznania tego świadczenia I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej określenia daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, II. zasądza od Samorządowego...

IV SA/Wr 58/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-29

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem., Decyzją z dnia...
[...] nr [...] Burmistrz Gminy Ż. odmówił przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ na podstawie decyzji z dnia [...] strona pobiera w związku z opieką nad mężem...

IV SA/Wr 393/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-24

do świadczenia pielęgnacyjnego na jej męża, legitymującego się - wydanym na stałe- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności., Decyzją z dnia [...] czerwca 2019 r...
. nr [...], działający z upoważnienia Burmistrza G., Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w G. odmówił przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100