Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ol 284/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-09

Odwoławczego w Olsztynie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z upoważnienia Burmistrza W. przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. (organ I instancji) o odmowie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 445/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-29

'[...]' z dnia '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w pkt. 2a w zakresie początkowej daty przyznania skarżącemu...
świadczenia pielęgnacyjnego; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego '[...]' na rzecz skarżącego kwotę 480 zł. (czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu...

II SA/Ol 38/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-01

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
przyznania T. H. (dalej Strona, Skarżąca) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania...

II SA/Ol 238/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-26

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza...
., Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] (dalej: 'organ pierwszej instancji') odmówił J.L. (dalej: 'Skarżąca') świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

II SA/Ol 877/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-17

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. WSA/wyr.1a - sentencja wyroku (tryb uproszczony) Wnioskiem z 16 grudnia 2019 r. B. W. reprezentowany...
przez radcę prawnego (dalej jako: 'skarżący') zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...

II SA/Ol 195/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-24

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że J. B. (dalej jako: 'Skarżący', 'Strona') zwrócił się do organu z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Ol 3/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-24

to przysługuje w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nie spełnia przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego określone w art. 17 ustawy o świadczeniach...
powołanej ustawy, który do negatywnych przesłanek przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zaliczał przypadek, gdy członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo...

II SA/Ol 414/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-07

[...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z 8 marca 2022 r., na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ust. 3, art. 20 ust. 3, art. 23...
decyzji Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm., dalej jako: u.ś.r.) odmówiono przyznania L. N. (dalej jako: wnioskodawczyni, strona lub skarżąca) świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 230/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-24

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Z akt administracyjnych przekazanych wraz ze skargą wynika, że D. T. (strona, skarżąca...
) w dniu 1 marca 2021 r. złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad matką F. K., Burmistrz Bartoszyc działający przez Zastępcę...

II SA/Ol 720/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-22

[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję. Prezydent Miasta Elbląga (dalej jako: 'organ pierwszej instancji'), decyzją z 13 czerwca 2022 r...
., odmówił B.O. (dalej: 'skarżąca'), przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
1   Następne >   +2   +5   +10   100