Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

z dnia 14 lutego 2022 r. nr SKO.41/3903/OS/2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 2 września 2021 r. Wójt Gminy Trawniki odmówił...
przyznania J. Ż. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad matką H. Ż.. W uzasadnieniu organ...

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

[...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz R...
. z [...] czerwca 2020 r., znak: [...] odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania...

II SA/Lu 541/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

[...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. L. (dalej jako: 'skarżąca'), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 659/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-12

W sytuacji, gdy strona ma ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, warunkiem skutecznego ubiegania się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, na zasadzie wyboru...
do zasiłku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, nie jest możliwe przyznanie mu świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 461/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

[...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części odmawiającej przyznania P. S. świadczenia pielęgnacyjnego na okres...
: u.ś.r.), odmówił P. S. (dalej również jako: strona lub skarżący) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką A. S.., W uzasadnieniu...

II SA/Lu 441/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-21

Podstawę rozstrzygnięcia o odmowie przyznania wnioskodawcy pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego nie stanowił zatem art. 17 ust. 1b...
Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U....

II SA/Lu 555/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-07

z dnia [...] r., znak: [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Burmistrza [...] przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] orzekającą o odmowie przyznania M. G. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

II SA/Lu 50/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-15

[...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] października 2021 r. Burmistrz Miasta Ś. odmówił przyznania E. K...
. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem opieki nad matka K. K.. Zdaniem organu nie został...

II SA/Lu 650/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-30

[...] czerwca 2021r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
w całości i przyznało J. W. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawną C...

II SA/Lu 524/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

[...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części odmawiającej przyznania J. P. świadczenia pielęgnacyjnego na okres...
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm. dalej: u.ś.r.), odmówił J. P. (dalej również jako: strona lub skarżąca) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100