Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gl 1369/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-25

Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...], Wójt Gminy R. odmówił...
A.K. (skarżąca) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, wnioskowanego na niepełnosprawną w stopniu znacznym córkę E. K. wskazując, że w sprawie nie było ustawowych...

II SA/Gl 940/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-17

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] r...
. nr [...]. Pismem z dnia 24 lutego 2020 r., H. P. (dalej strona, skarżąca) wystąpiła z wnioskiem o przyznanie jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w tytułu rezygnacji...

II SA/Gl 1540/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-19

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta...
Społecznej w W. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki...

II SA/Gl 969/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Decyzją z dnia [...] nr :[...] Prezydent...
) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad matką G. D., Organ I instancji...

II SA/Gl 1266/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-26

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy I. z dnia...
w I. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na córkę T. L., legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na stałe. We wniosku przyznano...

II SA/Gl 454/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-08

z dnia 19 stycznia 2022 r. nr SKO.PSŚ/41.5/4042/2021/18551/KCz w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 19 stycznia 2022 r...
:, Decyzją z dnia 31 października 2021 r., nr [...] organ I instancji odmówił stronie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Gl 1391/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-03-05

w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta M. z dnia...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad mężem J., legitymującym się orzeczeniem o znacznym...

II SA/Gl 479/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...
. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania U. K. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką., Z akt sprawy wynika...

II SA/Gl 168/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-05

w Bielsku-Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej (dalej - organ odwoławczy...
- organ I instancji) z dnia 13 października 2021 r. nr [...] odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego., Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym...

IV SA/Gl 1199/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) przyznaje radcy prawnemu A. M. tytułem nieopłaconej...
o świadczenia rodzinne odmówił przyznania P.C. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz M.C. Rozstrzygniecie oparto na ustaleniu, że M.C. - ojciec wnioskodawcy pozostaje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100