Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Gd 496/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-07-29

[...] z dnia 10 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 26 stycznia 2021 r. (nr [...]) Wójt Gminy N. - działając...
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 1031), rozporządzenia...

II SA/Gd 236/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-22

Odwoławczego z dnia 29 grudnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia 3...
', 'Skarżąca') wystąpiła do Wójta Gminy (dalej: 'Wójt', 'organ pierwszej instancji') o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

III SA/Gd 492/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-09

z dnia 24 marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Prezydent Miasta decyzją z dnia 14 grudnia 2020 r. odmówił J. H. przyznania...
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad synem P. G., Jako podstawę prawną decyzji organ powołał art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

III SA/Gd 584/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-23

Odwoławczego z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 5 marca 2021 r. (nr [...]) Wójt Gminy S. - działając...
o odmowie przyznania B. W. (dalej zwanej także 'stroną', 'skarżącą', 'wnioskodawczynią') świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

III SA/Gd 44/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

Odwoławczego z dnia 30 września 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
', 'wnioskodawczynią') przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

III SA/Gd 491/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-23

z dnia 30 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. U. D., reprezentowana przez adwokata, złożyła w dniu 4 sierpnia 2020 r. wniosek...
o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym mężem P. D., We wniosku podała, że ma ustalone prawo do renty...

III SA/Gd 181/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-08-04

Odwoławczego w Słupsku z dnia 28 października 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy S...
do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466) - odmówił J. B. (zwanej dalej także 'stroną', 'skarżącą', 'wnioskodawczynią') przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

III SA/Gd 705/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-26

[...] z dnia 8 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 25 stycznia 2021 r. (nr [...]) Burmistrz Gminy Ż...
', 'wnioskodawczynią') świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad mężem - C. W., W uzasadnieniu decyzji organ...

III SA/Gd 513/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-12-02

z dnia 19 kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
', 'skarżąca') prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką - S...

III SA/Gd 1118/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-04

w [...] z dnia 3 września 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy C. z dnia 30 lipca...
') - odmówił stronie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.ś.r. w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100