Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

wspólną podstawę w treści art. 70 Konstytucji RP. W omawianym tu wypadku świadczenia w postaci dodatku pielęgnacyjnego oraz pomocy w postaci korzystania przez osoby...
opiekuńczym albo korzystanie z innych jeszcze form pomocy. Jedną z takich form pomocy może być pobyt zainteresowanego w domu pomocy społecznej, powołanego m.in. do świadczenia...

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

, którym przyznano prawo świadczeń lub które spełniły warunki do ich nabycia przed wejściem w życie powołanej ustawy bez względu na datę zgłoszenia wniosku o świadczenia; 3...
budżetu państwa; - środków finansowych przeznaczonych na świadczenia. Według uzasadniania do projektu ustawy /druk sejmowy nr 1069/ przeprowadzenie zamierzonej...

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

ust. 1 ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, powołanej w pkt 1. 1. Zasiłki rodzinne są świadczeniami socjalnymi finansowanymi w całości z budżetu państwa /art...
przy badaniu zgodności ustaw regulujących świadczenia socjalne finansowane z budżetu państwa z konstytucyjną zasadą równości. Założenie, że świadczenia te powinny...

U 5/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-17

w naturze. Ponieważ przyznanie przez ustawę prawa do świadczenia w naturze nie może być rozumiane jako ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, przeto zamiana...
poz. 154/ przyznano dodatki do emerytury i renty w postaci dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pogrzebowego, świadczeń leczniczych, położniczych, rehabilitacyjnych, pobytu...

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

dochodów lub otrzymywane świadczenia /np. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, stypendia czy alimenty/ są niekiedy znacznie niższe od poziomu minimalnej emerytury., Ogólnie...
/, jednakże świadczenie to będzie obliczone tylko stosownie do ustalonej powierzchni normatywnej. Nie obejmuje ona natomiast sytuacji, w których powierzchnia ta została...

K 8/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-07-17

oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 138 poz. 681/ rozumiany jako pozbawiający emerytów i rencistów waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych za IV kwartał 1995 r...
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426 ze zm./ przez to, że nie ustanawiając żadnego mechanizmu waloryzacji świadczeń...

K 24/95 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-28

., Zdaniem Prokuratora Generalnego fakt wprowadzenia w art. 6 ust. 4 ustawy kryterium wieku dziecka nie może również świadczyć o nieuzasadnionym i niesprawiedliwym...
przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny,, 3) dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach...