Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 20/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-07-29

zasiłek pielęgnacyjny był świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Decyzję tę Spółdzielnia Spożywców 'S.' w N.M.L. zaskarżyła, wnosząc o jej uchylenie. Spółdzielnia...
- Mariusza Ł. uprawniał go do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Natomiast rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy wypłacany zasiłek miał w tym wypadku charakter świadczenia...

III ZP 38/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1999-02-04

. art. 16, tj. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego i dla sierot zupełnych. Zwiększenie świadczenia o kwotę odpowiadającą części składkowej emerytury lub renty rolniczej...
Zwiększenie świadczenia określonego w art. 15 ust. 3 i 3b ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent...

III ZP 8/96 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1996-12-17

rolników, wniósł o zmianę wyroku i oddalenie odwołania wnioskodawcy. Zdaniem rewidującego, treść wyżej powołanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że oba świadczenia...
, że w systemie prawa ubezpieczeń społecznych przewidziana jest możliwość wyboru świadczenia korzystniejszego, a dotyczy to sytuacji zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury...

III RN 141/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-14

nad bratem Grzegorzem, wobec niespełnienia ustawowych warunków do uzyskania tego świadczenia. W ocenie organu administracyjnego, stan bezrobocia Zbigniewa Ł. i brak źródła...
utrzymania, na które powoływał się w celu otrzymania zasiłku, nie pozostaje w związku ze sprawowaniem opieki nad bratem, więc nie może być podstawą żądanego świadczenia...

III RN 131/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-07-31

przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Określone w ten sposób prawo do zasiłku stałego z tytułu sprawowania opieki na dzieckiem odpowiada istocie tego zasiłku...
opieki nad dzieckiem nie może pozostawać w zatrudnieniu, dziecko ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny, dziecko wymaga ze strony innej osoby stałej opieki, dochód rodziny...