Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 250/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 8 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 790/13...
pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

w W. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia 1...
w W. z [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia...

I OSK 1050/21 - Wyrok NSA z 2022-02-07

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla punkt 1 (pierwszy) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla...
początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. uchyla punkt 2 (drugi) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla punkt 2 (drugi) decyzji Burmistrza [...] z dnia...

I OSK 484/21 - Wyrok NSA z 2021-10-12

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek T.F. o zasądzenie zwrotu kosztów...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...

I OSK 2478/20 - Wyrok NSA z 2021-02-24

Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta G...

I OSK 780/20 - Wyrok NSA z 2020-08-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
. P. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego na niepełnosprawną córkę - L. P.. W uzasadnieniu powołał art. 17 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28...

I OSK 537/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w punkcie I. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

I OSK 1273/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wr 457/14 Wojewódzki Sąd...
przyznania prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie...

I OSK 1179/21 - Wyrok NSA z 2022-03-01

., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2020 r...
w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem z 18...

I OSK 873/21 - Wyrok NSA z 2022-01-21

. z dnia [...] października 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od Samorządowego Kolegium...
[...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - 1. uchylił zaskarżoną decyzję; 2. zasądził od organu na rzecz kwotę 480 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100