Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

status bezrobotnego i nie był on uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jak również zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego. Pobrane świadczenia zatem...
bezrobotną i nie przysługują mu przyznane świadczenia z Funduszu Pracy ani pobierane zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny. Wypłacone przez Rejonowy Urząd Pracy powyższe...

I SA/Lu 346/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-05-31

pielęgnacyjny. Ponadto ma ona możliwość pracy zarobkowej w ramach umowy zlecenia., W skardze do Sądu Ewa K. wniosła o uchylenie decyzji obu instancji., W szerszych motywach...

II SA/Lu 1759/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-04-24

drzew i krzewów, zbioru ziół, itp. ., 4/ dopuszczalność zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, ograniczenie ruchu spacerowego do wytyczonych ścieżek spacerowych i dydaktycznych...
z działką Nr 48/1 niezabudowaną, położoną wśród rolniczej przestrzeni produkcyjnej., Te wszystkie argumenty świadczą zdaniem organu ll instancji, że wnioskowana inwestycja...