Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 5/12 - Uchwała NSA z 2012-12-11

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art...
Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu...

I OPS 2/22 - Uchwała NSA z 2022-11-14

. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) uchwały mającej na celu wyjaśnienie: 'Czy podstawę do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnowania...
do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem...

I OPS 5/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

2012 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego przedstawionego przez skład Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2013 r. sygn...
świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992...

I OPS 8/09 - Uchwała NSA z 2009-12-10

jest świadczeniem spełniającym podobne cele, co zasiłek pielęgnacyjny - oba te świadczenia przyznawane są z powodu niesprawności lub braku zdolności do samodzielnej...
pielęgnacyjny przysługuje osobie, która nie ma prawa do emerytury (renty). Jest to świadczenie z zaopatrzenia społecznego o charakterze samodzielnym, finansowanym w formie...

III ZP 20/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-07-29

zasiłek pielęgnacyjny był świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Decyzję tę Spółdzielnia Spożywców 'S.' w N.M.L. zaskarżyła, wnosząc o jej uchylenie. Spółdzielnia...
- Mariusza Ł. uprawniał go do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Natomiast rozstrzygnięcia wymagała kwestia, czy wypłacany zasiłek miał w tym wypadku charakter świadczenia...

III ZP 38/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1999-02-04

. art. 16, tj. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego i dla sierot zupełnych. Zwiększenie świadczenia o kwotę odpowiadającą części składkowej emerytury lub renty rolniczej...
Zwiększenie świadczenia określonego w art. 15 ust. 3 i 3b ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent...

I OPS 15/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

świadczoną innym osobom'. Nie można zapominać o podstawowym celu ustawy o świadczeniach rodzinnych, którym jest wspieranie rodzin o stosunkowo niskich dochodach. Zgodnie...
Sądu, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy ustala w sposób jednoznaczny i kategoryczny kwotę przysługującego świadczenia, nie dając organowi żadnych uprawnień do określenia...

III ZP 8/96 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1996-12-17

rolników, wniósł o zmianę wyroku i oddalenie odwołania wnioskodawcy. Zdaniem rewidującego, treść wyżej powołanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że oba świadczenia...
, że w systemie prawa ubezpieczeń społecznych przewidziana jest możliwość wyboru świadczenia korzystniejszego, a dotyczy to sytuacji zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury...