Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 1/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

./ przyznał Janowi K. świadczenie w formie usług opiekuńczych w okresie żądanym we wniosku, ale w wymiarze 3 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu za odpłatnością 4,40 zł...
przez rodzinę mieszkającą w M. Natomiast odpłatność ustalono zgodnie z powołanymi uchwałami, przy czym o wątpliwościach co do nieodpłatnego świadczenia usług kombatantom...

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

z tym, że dzieci pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego w formie renty rodzinnej po zmarłym ojcu, tym samym nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu matki. Biorąc to pod uwagę...
rentę rodzinną. Zarówno alimenty, jak i renta rodzinna pełnią taką samą funkcję. Renta rodzinna wchodzi w miejsce świadczenia wynikającego z obowiązku alimentacyjnego...

OPK 23/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-02-18

z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona regulacja świadczy zatem o istocie ochrony drzewostanu w polskim systemie prawa. Ustawodawca sam zdecydował jaki będzie zakres...
wiejskich w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi. Przedstawiona wersja art. 48, przewidując na przykład jako wyjątek 'drzewa i krzewy w lasach i na gruntach leśnych...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

w chwili rozstrzygania o wnioskowanym świadczeniu 943 zł. Kryterium dochodowe dla celów zasiłku stałego /podwojone/ wynosiło kwotę 1.886 zł. Organ I instancji powziął...
i socjalną osoby ubiegającej się o to świadczenie. Zasiłek stały przysługuje osobie zdolnej do pracy, która nie pozostaje jednak w zatrudnieniu z uwagi na potrzeby dziecka...

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., decyzją z dnia 23 czerwca 2003 r., (...) odmówił Grażynie W. świadczenia...
wychowującej dziecko zostało zdefiniowane także w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych /Dz.U. 1998 nr 102 poz. 651 ze zm...