Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Rz 1097/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-22

innego majątku. Źródłem jej utrzymania są środki uzyskiwane z pomocy społecznej w postaci: świadczenia pielęgnacyjnego (620 zł), zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł), zasiłków...

IV SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

normatywnego z Konstytucją). Wywody Trybunału i ocena zgodności z Konstytucją dotyczyła ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych i utraty praw nabytych. W rozpoznawanej obecnie...

II SA/Rz 1724/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-10

usługi pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne, świadczenia ambulatoryjne w miejscu i w domu pacjenta) na działkach nr 36/1 i 36/2 przy ul. 17 [.]. Na terenie objętym...
wykorzystają na świadczenie niepublicznych usług medycznych. Na etapie kontrolowanego postępowania nie rozstrzyga się także o parametrach technicznych drogi dojazdowej...

IV SA/Wa 230/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-20

, a nie w celu zapewnienia możliwości prawidłowej gospodarki leśnej; Właściciel nie podaje w tym zakresie żadnych konkretnych argumentów, mających świadczyć, że - z punktu...
; niewielka intensywność działań pozwala, aby zabiegi pielęgnacyjne były prowadzone poprzez istniejące prześwity pomiędzy drzewami,, - nie do zaakceptowania jest też wniosek...

IV SA/Wa 237/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-07

rygorów w gospodarce leśnej z zakresu zrębów całkowitych z zabiegami pielęgnacyjnymi dostosowanymi do wymogów lasów ochronnych;, 4. z ustaleń obu planów wynika brak...
co świadczy o tym, że miała świadomość co do zakończenia postępowania;, e) nie doszło do naruszenia art., 6 i 7 k.p.a. Materiał został zebrany w sposób wystarczający...

II SA/Kr 1628/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-02

o nr [...] z zamiarem budowy budynku przeznaczonego na świadczenie usług agroturystycznych. W celu realizacji planów rozbudowy ośrodka oraz infrastruktury zakupiła ona działki...
i zieleń izolacyjna) wchodzące w skład terenów publicznych, zalecając prowadzenie bieżących zabiegów pielęgnacyjnych, w tym prześwietleń oraz cięć sanitarnych'. Kolejny...

II SA/Kr 1269/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-14

, zakazu wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzania lasu. W szczególności inwestor jest zobowiązany zaplanować...
i niedokładnej analizie zebranego materiału dowodowego świadczy również sama tylko okoliczność, że Organy nie dostrzegły, iż nowa koncepcja zagospodarowania działki obejmuje...

II OSK 1593/11 - Wyrok NSA z 2011-10-20

inwestycje, wycinka i prace pielęgnacyjne drzewostanu, a także nowe nasadzenia wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszelkie prace ziemne prowadzone...
bezpośredniość związku pomiędzy sytuacją danego podmiotu, a normą prawa materialnego, z którego wywodzi on swój interes prawny. Podane w skardze okoliczności świadczą natomiast...

VII SA/Wa 779/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-22

takiej nie miała także Gmina M., o czym świadczy przygotowanie bez zastrzeżeń projektu decyzji o warunkach zabudowy - na wniosek inwestora. Dalej skarżący podniósł, że RDOŚ...
, jeśli działanie takie jest wykonywane w ramach prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem zadrzewień w należytym stanie., Odnosząc się do kwestii braku konieczności uzyskania...

II SA/Lu 942/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-30

, a pod warstwą gruntu znajdują się pochówki i szczątki ludzkie - o czym świadczą odkrycia dokonane w 2010 roku, podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z prowadzeniem...
w aspekcie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zawierają jedynie zakaz wycinki drzew z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych...
1   Następne >   2