Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II SA/Ol 1165/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-13

'[...]' w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad matką., W uzasadnieniu wyroku wskazano, że skarżąca spełniła warunek...
legitymowania się uprawnieniem do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w dotychczasowym brzmieniu...

I OSK 2643/19 - Wyrok NSA z 2020-11-24

744/14 w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z [...] czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...
[...] odmówił K. C. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad córką A. C., stwierdzając, że wnioskodawczyni ma ustalone prawo do renty inwalidzkiej...

I OSK 518/16 - Wyrok NSA z 2016-08-31

o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad chorą matką L. W.., Decyzją z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...], Burmistrz Miasta S.odmówił M...
- czyli jak w niniejszej sprawie skarżący - mogą ubiegać się o przyznanie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli współmałżonek osoby wymagającej opieki legitymuje...

II SA/Go 860/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-11

pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie. Sprawa ta została zarejestrowana...
K 38/13 i w oparciu o ten wyrok Trybunału wniósł o rozpatrzenie odmowy przyznania mu świadczenia pielęgnacyjnego. Na pytanie Sądu czy jego wniosek o podęcie umorzonego...

III SA/Kr 1260/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-19

. zwróciła się do Kolegium z wnioskiem o przyznanie prawa do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za te okresy, kiedy to internat nie zapewniał opieki dzieciom i młodzieży...
. świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420,00 zł miesięcznie na okres od 1 grudnia 2005 r. do 31 maja 2006r. w związku z opieką nad dzieckiem K. S., które legitymuje...

II SA/Łd 990/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-08

świadczenia rodzinne, należności, o których mowa w ust. 2 i 8, wygasają. Powyższe oznacza, iż świadczenie rodzinne, jakim jest zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem osobistym...
pobranego świadczenia pielęgnacyjnego, a co za tym idzie postępowanie w sprawie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego dotyczyły wyłącznie osoby...

II SA/Ke 441/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-14

świadczenia pielęgnacyjnego I. oddala skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego; II. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach...
oddalił skargę W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 10 lutego 2017r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Uzasadnienie wyroku...

IV SA/Po 321/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-19

. IV SA/Po 27/08 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę o wznowienie postępowania, 2. odmówić przyznania prawa pomocy Pismem...

I OSK 2654/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

pielęgnacyjnego. Dodał również, że zasiłek rodzinny jest innego rodzaju świadczeniem, stąd Sąd - uwzględniając stanowisko Trybunału - nie miał wątpliwości co do konstytucyjności art...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego 1) wznawia postępowanie przed Naczelnym...

II GW 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

tego rodzaju świadczenia. Wspomnianą decyzją organu I. H. została zobowiązana do zwrotu ww. świadczenia., Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych działając z upoważnienia Prezydenta...
dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych. Z § 2 rozporządzenia wynika, że jeżeli Zakład Ubezpieczeń...
1   Następne >   3