Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Rz 181/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

rodziny to: renta skarżącego - 759,13 zł, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny pobierany przez skarżącą - 1559 zł oraz renta socjalna syna stron - 644,63 zł...

II SA/Łd 1030/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-25

, która polegała na:, - dowolnym ustaleniu, że 'podejmowanie działań pielęgnacyjnych i porządkowych na wywłaszczonej nieruchomości' świadczy o tym, że prowadzone...
dotyczące nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A, działka nr [...], przekazane zostały do A w dniu 4 września 1971 roku, co może świadczyć o objęciu nieruchomości...

II SA/Łd 602/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-15

wykonywanych czynności wynikał wprost z ustaleń ww. planów urządzenia lasu i obejmował wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie zgodnie z zasadami prowadzenia...
w pełni ukształtowany, nie wymagający żadnych innych zabiegów, poza pielęgnacyjnymi, tj. cięcia sanitarne, trzebież wczesna bądź późna., Następnie organ II instancji wskazał...

II SA/Kr 1478/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-05

a zabierał kto inny. Poza składowaniem drewna na nieruchomości nie było prowadzonych czynności pielęgnacyjnych, a w ramach składowania nie było prowadzonych prac...
to było pochodzenia przygodnego, nie zaś z zabiegów pielęgnacyjnych. Pozostałe zabiegi pielęgnacyjne mogły polegać na wykaszaniu trawy, ale przedmiotowy teren nie był objęty planem...

II SA/Łd 553/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-29

trawy, pielęgnowanie drzew, sprzątanie terenów, wywóz śmieci, świadczyło o tym, że istniejące tereny zieleni nadal mają pełnić taką funkcję., Organ II instancji wskazał...
brzozy. Działania podjęte na nieruchomości po jej wywłaszczeniu wpływające na wartość drzewostanu to zabiegi pielęgnacyjne. Podobne stanowisko, tj. wskazujące iż zachodzą...

II SA/Łd 60/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-11

, karczowanie samosiewów, usuwanie dzikich wysypisk, prace pielęgnacyjne drzew w zakresie wycinki suchych konarów, usuwaniu wiatrołomów., Podjęcie powyższych działań...
na spornych działkach już po upływie terminów wskazanych w art. 137 ust. 1 u.g.n. nie świadczy - zdaniem Wojewody - o ich zbędności na cel wywłaszczenia. W pełni uzasadnione...

I OSK 600/09 - Wyrok NSA z 2010-02-23

zakład leczniczo pielęgnacyjny długoterminowej opieki domowej, dlatego jej zdaniem nawet względy słuszności przemawiają za dokonaniem zwrotu tej części działki...
już ta okoliczność świadczy o tym, że wywłaszczona działka została zagospodarowana zgodnie z celem wywłaszczenia. Działka od czasu wzniesienia budynku przedszkola stanowi integralną...

II SA/Lu 141/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-07

, iż argument o braku stosowania zabiegów pielęgnacyjnych oraz braku zagospodarowania jest bezzasadny. Funkcja tego typu zieleni jest niezmiernie istotna ze względu na tworzenie...
skarżącej., Podnieść należy, że w aktach administracyjnych organu II instancji brak jest jakichkolwiek dowodów świadczących o spełnieniu przesłanki w zakresie: obowiązków organu...

II SA/Bk 583/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-10

przy tym kontrwyceną, nie może świadczyć o wadliwości wyceny nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego (tak w wyroku WSA z dnia 9 września 2010 r. II SA/Bk 417/10...
przez skarżącą zarzuty odnośnie wyceny wartości pielęgnacyjnej nasadzeń roślinnych, rzeczoznawca dokładnie wyjaśnił, iż w w/w opracowaniu znajdują się tabele...

II SA/Łd 968/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-24

. kiedy to nowy właściciel szpitala - Medyczne Centrum [...], zaczął porządkować teren przyszpitalny. Jednocześnie wskazano, że już sam fakt istnienia brzóz samosiejek, świadczy...
stanowił naturalną zieloną enklawę wolną od zabudowań, świadczy o zrealizowaniu tego celu a stanowiska tego nie mogą zmienić subiektywne oceny dotyczące stopnia dbałości...
1   Następne >   2