Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

III SA/Gd 423/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-30

listopada 2014 r. zawierające żądanie wznowienia wszelkich postępowań, które bezprawnie pozbawiły go prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wyrokiem Trybunału...
przywrócenia mu świadczenia pielęgnacyjnego i uzyskania godniejszych warunków życia. Wskazał, że 'obecnie wegetuje na ZDO w wysokości 520 zł miesięcznie, które jest niekonstytucyjną...

IV SA/Po 731/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-27

w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych...
ze skarg M.P. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] i [...] nr [...] i [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny...

I OSK 2571/16 - Wyrok NSA z 2017-05-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. w przedmiocie wznowienia postępowań dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. w przedmiocie wznowienia postępowań dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych., Wyrok został wydany w następującym stanie...

II SO/Rz 1/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-02-08

[...] października 2021 r. [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Odpis...
, że wymierzenie grzywny z art. 64c § 6 p.p.s.a. nie jest obligatoryjne, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę słów 'może orzec'. Oznacza to, że Sąd powinien...