Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II SO/Ke 1/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-03-04

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: I. oddalić wniosek o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie: M. K., E. M.-S., J. S. - sędzia...
do świadczenia pielęgnacyjnego. W piśmie z dnia 10 września 2021 r. wnioskodawca wskazał sędziów, o których wyłączenie wnosi., Wobec powyższego wniosku, zgodnie z art. 22...

I OSK 2035/21 - Postanowienie NSA z 2022-09-20

oddalającego skargę A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 18 grudnia 2020 r., nr SKO.41/3575/OS/2020 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...
pielęgnacyjnego postanawia: oddalić wniosek. Pismem z 4 lipca 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. (dalej zwane 'Kolegium') wystąpiło z wnioskiem o wyłączenie sędziego...

III SA/Gd 765/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-28

sprawy w sprawie ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 czerwca 2017 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia...
. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 czerwca 2017r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego...

III SA/Gd 382/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-31

otwiera możliwość wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie prawa do świadczenia, które uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności., Skarżący wywiódł...
niedopuszczalności zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie...

I OZ 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego postanawia oddalić...
zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że A.M. pismem z dnia 8 listopada 2017 r...

II GSK 285/16 - Wyrok NSA z 2018-03-22

prawne związane ze sprawą. Ustawodawca tylko odnośnie świadczenia innych usług niż prawnicze dla spełnienia przesłanki wyłączenia sędziego, wprowadził bowiem warunek...
by usługa ta była związana z konkretną sprawą. Trafna jest też teza, że świadczenie usług prawnych na rzecz jednej ze stron należy rozumieć szeroko. Termin 'usługi prawne', użyty...

I OZ 52/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-31

Odwoławczego w G. z dnia 22 czerwca 2017 roku, nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...
pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca wbrew art. 20 § 1 p.p.s.a. nie uprawdopodobnił istnienia przyczyn wyłączenia określonych w art. 18 i 19 tej ustawy...

III SA/Gd 382/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-21

zażalenia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie sędziów: NSA J. H., WSA...
); osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (pkt 3); w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron (pkt 4); w których świadczył...