Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II SA/Rz 577/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-18

ze skargi K. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
w całości decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] o odmowie przyznania K. A. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Rz 512/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-18

ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
w całości decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...] o odmowie przyznania M. Z. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem...

I OZ 1028/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] czerwca 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia. Jednocześnie skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

IV SA/Gl 338/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-03

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku...
Miasta Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie uchylenia w całości decyzji nr [...] z dnia [...] przyznającej świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad C. S...

II FZ 801/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-22

i niepełnosprawną córkę z zasiłku oraz renty córki. Status osoby bezrobotnej utraciła w wyniku starania się o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki...
nad dzieckiem. W chwili obecnej utrzymuje siebie oraz niepełnosprawną córkę z przyznanej córce renty i świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawność córki wiąże...

II SA/Go 168/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-19

pobranego świadczenia pielęgnacyjnego na skutek wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. D.T....
niego decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2080,00 zł mogłoby go narazić na utratę płynności finansowej...

VIII SA/Wa 198/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-21

[...] listopada 2013 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia : odmówić wstrzymania wykonania...
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., Jednocześnie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd...

I OZ 472/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

[...] sierpnia 2006 r., która przyznawała świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności dzieckiem wnioskodawczyni W. M...
świadczenie pielęgnacyjne nie podlega wykonaniu w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. i nie może do niej mieć zastosowania instytucja wstrzymania wykonania aktu uregulowana...

I OSK 1634/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-15

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1. odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
przyznanego skarżącej na okres od 1 października 2006 r. do 31 maja 2007 r. świadczenia pielęgnacyjnego; w punkcie 2 (słownie: drugim) uchylił z dniem 1 czerwca 2007 r...

II SA/Lu 1063/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
własną z dnia [...] nr [...] o przyznaniu skarżącej na okres łącznie od 10 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2021 r. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką...
1   Następne >   +2   +5   +10   22