Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

IV SA/Wr 188/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-07

matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Tymczasem kryteria do obliczenia dochodu rodziny są takie same, zarówno w przypadku świadczeń...
nie przysługiwałoby również prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, otrzymywanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 u.ś.r. Tymczasem, jak wynika...

IV SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-17

zignorowany., Ponadto skarżący zarzucił, że organ odwoławczy nie wziął pod uwagę decyzji o przyznaniu matce skarżącego zasiłku rodzinnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego...
skarżącego utraciłaby prawo do pobierania zasiłku rodzinnego. Ponadto matce skarżącego nie przysługiwałoby również prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Wa 1354/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-08

w miesiącach przed powstaniem niezdolności do pracy. Następnie Studentka pobierała świadczenie pielęgnacyjne, które wynosiło 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego...
w wysokości 1055 zł + 360 zł miesięcznie = 1415 zł netto. O ile więc nastąpiła utrata świadczenia pielęgnacyjnego, a wniosek o rentę pozostaje nadal nierozpatrzony...

II SA/Wa 581/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

chorobowego. Następnie studentka pobierała świadczenie pielęgnacyjne, które wynosiło 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Świadczenie to przysługiwało jej do września 2015...
[...], gdzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2.210 zł brutto. Na skutek wypadku pobierała zasiłek chorobowy, a następnie świadczenie pielęgnacyjne, które przysługiwało...

II SA/Bd 273/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego...
Rektora Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej z dnia 23 września 2009 r. w związku z art. 179 ust. 2 P.s.w. oraz § 1 ust. 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej...

II SA/Bd 272/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna...
Rektora Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej z dnia 23 września 2009 r. w związku z art. 179 ust. 2 P.s.w. oraz § 1 ust. 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy...

II SA/Wa 2032/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

z rodziców pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki, a drugi rodzic pobiera emeryturę. Skarżący...
spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług...

II SA/Sz 856/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-05

[...] J.D. otrzymywał świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym...
członkiem rodziny. Niniejsze świadczenie nie zostało uznane jako dochód uzyskany, gdyż świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się do dochodu i nie figuruje ono w katalogu...

III SA/Kr 449/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-24

, gdyż obejmuje każde zachowanie studenta względem innych osób, które nie przynosi ujmy uczelni przygotowującej go do pracy zawodowej i które świadczy o poczuciu...
do niej czynnością pielęgnacyjną w negliżu, a nadto, w nieokreślonym datą dzienną okresie od [...] do [...] w czasie odbywania zajęć praktycznych w sali do terapii zajęciowej Szpitala...

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

pensjonariuszki znajdującej się wówczas w związku z wykonywaną w odniesieniu do niej czynnością pielęgnacyjną w negliżu, a nadto, w nieokreślonym datą dzienną okresie...
'nie wolno kręcić pacjenta', w sposób który nie świadczył o tym, że sprzeciwia się wykonaniu nagrania zaistniałej sytuacji przez obwinionego Ł.R....
1   Następne >   2