Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

[...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, 2) oddalić wniosek o przyznanie...

I ONP 12/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa...

I ONP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Wr 259/11 w zakresie odrzucenia skargi A. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia.

IV SA/Po 344/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z dnia 22 maja 2012 r. odrzucającego skargę o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 05 listopada 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 159/08 postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

IV SA/Po 252/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 27/08 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...

I ONP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt 4/II SA/Po 1085/02 w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

I ONP 2/23 - Postanowienie NSA z 2023-12-11

nie jest tożsamy z brakiem reprezentacji ani nie jest okolicznością o charakterze wyjątkowym, świadczy on wyłącznie o braku staranności w prowadzeniu sprawy, przy czym zaniechanie...

II GSK 820/13 - Wyrok NSA z 2013-06-27

bankowy skarżącego. W latach kolejnych, począwszy od 2007 r. do roku 2010 skarżący na podstawie składanych wniosków otrzymywał płatności z tytułu premii pielęgnacyjnej...
w czynnościach kontrolnych i podpisanie przez niego protokołu kontroli świadczą o tym, że Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w prawidłowy sposób zapewnił stronie udziału...