Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 162/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

. a Marszałkiem Województwa [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. M. o wydanie decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego...
[...]., dotyczącego tego, który z organów administracji jest właściwy w sprawie wydania decyzji zmieniającej wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r...

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Wojewodę [...] jako organ właściwy w sprawie. Pismem z [...] marca 2020 r., znak: [...], Burmistrz B.) wniósł...
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w B. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...

I OW 210/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty I. K. świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1...
. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty I. K. świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu Wójt Gminy Z. stwierdził, że wnioskiem...

I OW 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

w związku z opieką nad matką., W uzasadnieniu wniosku podano, że decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. B. R. nabyła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...

I OW 76/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-01

Burmistrza [...] z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] jako organ właściwy...
w sprawie. Burmistrz [...] decyzją z dnia [...] lutego 2022 r. odmówił M. P. (zam. [...]) przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku opieką nad matką - K. P. (zam...

I OW 95/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-10

do rozpatrzenia wniosku A. K.-B. w sprawie przyznania ulgi w spłacie dotyczącej rozłożenia na raty kwoty nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać...
dotyczącej rozłożenia na raty kwoty nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku Prezydent Miasta Głogowa wskazał, że pismem z 17 lutego...

I OW 208/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

w przedmiocie weryfikacji prawa I. K. do świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzja została odebrana przez W. K. pod adresem [...], gm. Z., W dniu [...] września 2021 r. do Gminnego...
o świadczenie pielęgnacyjne oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących określenia miejsca stałego pobytu i określenia centrum spraw życiowych rodziny., Wnioskodawczyni...

I OW 21/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-05

decyzji przyznającej zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie wychowawcze postanawia: umorzyć postępowanie sądowe...
przyznającej zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie wychowawcze na małoletnie dzieci A.N. i P.N.., W uzasadnieniu...

I OW 354/17 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Jego siostra pobiera świadczenie pielęgnacyjne...
w sprawie wynika, że ww. przebywa na stałe w K., gdzie znajduje się pod opieką siostry, która w związku z opieką nad bratem pobiera świadczenie pielęgnacyjne z MOPR w K...

I OW 209/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

., nr [...] umorzył postępowanie w przedmiocie weryfikacji prawa I. K. do świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzja została odebrana przez W. K. pod adresem [...], gm. Z., W dniu...
zwróciła się z prośbą o przekazanie dokumentów dotyczących pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego...
1   Następne >   +2   +5   7